Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt ustawy prezentowany jest jako realizacja deklaracji Prezesa Rady Ministrów w ramach tzw. „Pakietu dla Przedsiębiorców”, dotyczącej rozszerzenia obowiązującego tzw. „Małego ZUS u”, na szerszą niż obecnie grupę najmniejszych przedsiębiorców, a tym samym jako realizacja założeń przyjętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w obszarze „małe i średnie przedsiębiorstwa”, w zakresie znoszenia barier w funkcjonowaniu niewielkich podmiotów. Rządowy projekt ustawy objęty został konsultacjami publicznymi z udziałem partnerów społecznych oraz opiniowaniem przez Radę Dialogu Społecznego.

Jak wynika z zapisów uzasadnienia grupą docelową mają być zainteresowani przede wszystkim mikroprzedsiębiorcy, którzy skorzystali już z tzw. okresu „preferencyjnego”. Projektodawcy uzasadniają przy tym, że „to właśnie w momencie pojawienia się obowiązku opłacania pełnej wysokości składek (tj. po wyczerpaniu możliwości płacenia składek preferencyjnych), wielu przedsiębiorców decyduje się na zakończenie działalności gospodarczej, gdyż gwarancja odległego w czasie świadczenia emerytalnego, czy ewentualnego świadczenia rentowego, nie jest w stanie zrekompensować im bieżącego, niskiego dochodu.

Zapraszamy do przeczytania pełnego stanowiska: https://bit.ly/34M0vns