Uwagi środowiska rzemiosła do wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Związek Rzemiosła Polskiego na wniosek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przesłał swoją opinię w sprawie zmian w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki.

Zdaniem środowiska rzemiosła niepokojące wydaje się wprowadzenie limitów procentowych związanych z kosztem zarządzania projektem. Propozycja ta plasuje wszystkie projekty na jednym poziomie. Tymczasem sposób trudności realizacji projektów jest bardzo różny i wymaga bardziej wykwalifikowanej kadry. Taki sposób konstrukcji budżetu spowoduje ograniczenie kadry zarządzającej, co w rezultacie zwiększy ryzyko błędnego realizowania zadań w projekcie.

W opinii Związku Rzemiosła Polskiego właściwsza byłaby indywidualna ocena każdego projektu, z uwzględnieniem zakresu czynności kadry, liczby beneficjentów danego projektu i występujących w nim zagrożeń.

Szczegółowe uwagi w załączniku.