Szkolenie dla członków komisji egzaminacyjnych – Częstochowa

Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,  gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki – w dniach 20 – 21.11.2018 r. organizuje szkolenie członków izbowych komisji, przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, w Hotelu „Złote Arkady”, przy ul. Boya – Żeleńskiego 12 w Częstochowie.

PROGRAM

 Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny