Relacja z seminarium nt. Budowy potencjału partnerów społecznych na rzecz efektywnego dialogu społecznego

Informacja na temat udziału przedstawiciela ZRP w seminarium na temat „Budowa potencjału partnerów społecznych na rzecz efektywnego dialogu społecznego” 24-25 października 2018 r. w Brukseli

Seminarium zostało zorganizowane w Brukseli przez EUROFOUND (Europejska Fundacja na rzecz poprawy warunków życia i pracy), trójstronną agencję UE zajmującą się wspieraniem rozwoju polityki społecznej i polityki zatrudnienia, w ramach projektu mającego na celu wzmocnienie potencjału partnerów społecznych. ZRP reprezentował Pan Norbert Pruszanowski.

Głównym celem projektu Eurofound jest określenie potrzeb w zakresie potencjału partnerów społecznych, którymi należy się zająć, oraz zidentyfikowanie możliwych rozwiązań w tym zakresie.

Celem szczegółowym spotkania było:

a) przeanalizowanie dokumentu opracowanego przez Eurofound badającego, w jaki sposób wspierać budowanie potencjału partnerów społecznych w celu skutecznego dialogu społecznego;

b) omówienie – planowanych na 2019 warsztatów – dotyczących budowania potencjału i ich wyników.

W trakcie spotkania omówiono:
– bariery ograniczające efektywny dialog społeczny
– potrzeby w zakresie budowania potencjału partnerów społecznych, jakie pojawiły się w wyniku badań i innych prac lub można je zidentyfikować za pomocą własnych działań i inicjatyw partnerów społecznych (finansowanych za pośrednictwem zintegrowanych projektów dialogu społecznego UE, EFS, linii budżetowej dialogu społecznego Komisji Europejskiej)
– inicjatywy stanowiące dobre praktyki w tym zakresie i mogące być przedmiotem wzajemnego uczenia się
– tematy priorytetowe, które mogłyby przyczynić się do budowania potencjału partnerów społecznych w przyszłości
– sposób, w jaki Eurofound może wspierać wymianę i wzajemne uczenie się w celu promowania budowania potencjału partnerów społecznych

Podkreślono, że obecnie Komisja Europejska pragnie wzmocnić budowanie potencjału wśród partnerów społecznych w państwach członkowskich. Nawiązano do wspólnej deklaracji europejskich partnerów społecznych z 2015 r. dot tzw nowego startu dla dialogu społecznego. W deklaracji podkreślono, że nie ma żadnego planu dotyczącego dialogu społecznego, ale przedstawiono pewne wytyczne i kluczowe przesłania dla różnych obszarów dotyczących tego, jak partnerzy społeczni mogą lub powinni być zaangażowani w proces rozwoju efektywnego dialogu społecznego w UE.

W trakcie seminarium N. Pruszanowski przedstawił działania w polskich programach operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego mające na celu bezpośrednie i pośrednie wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w Polsce. Zaznaczył, że w obecnym krajowym programie (PO Wiedza Edukacja Rozwój) nie było pierwotnie przewidziane tego typu działanie, jednakże dzięki inicjatywie i zaangażowaniu partnerów społecznych zostało ono wprowadzone do tego programu. Głównym problemem jest niestety bardzo niski budżet przeznaczony na ten cel.

Sporządził: N. Pruszanowski, 13.11.2018