Sukcesja w firmach rodzinnych łatwiejsza z dotacją

Prowadzony od roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych” pomaga przedsiębiorcom przygotować się do tego trudnego momentu przekazania firmy rodzinnej kolejnemu pokoleniu. Projekt PARP zapewnia przedsiębiorcom dofinansowanie, które można przeznaczyć na wsparcie doradców z zakresu finansów, prawa, psychologii i zarządzania oraz obejmuje aktualną analizę firmy, ułożenie strategii sukcesji oraz wspólne wdrożenie jej w życie.

Projekt skierowany jest do firm rodzinnych rozumianych zgodnie z poniższą definicją:

  • przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem;
  • przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.

Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

Projekt, który trwa do marca 2023 roku,  jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej na: https://bit.ly/2OliF8J