Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 15/04/2019

Strategia 2020

W dniu 8 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”, które  otworzył  Podsekretarz Stanu Pan Marek Niedużak. Pierwszym tematem posiedzenia było omówienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do projektu Krajowego Programu Reform 2019/2020. W efekcie uzgodnień międzyresortowych zgłoszono osiemdziesiąt pięć uwag. Partnerzy społeczni  poruszyli w swoich stanowiskach takie zagadnienia jak: kwestie społeczne i włączenie Europejskiego Filara Praw Socjalnych oraz odniesienie się do tabeli wskaźników społecznych, system emerytalny - Pracownicze Plany Kapitałowe, otoczenie biznesu i wspieranie inwestycji,  konsultacje publiczne i społeczne w procesie legislacyjnym. Związek Rzemiosła Polskiego przekazał opinię do tego projektu, zgłaszając uwagi do Strategii w obszarze inwestycji, edukacji, rynku pracy, funduszy UE i nowego prawa zamówień publicznych. Strona społeczna w czasie dyskusji poruszyła problemy m.in.  niedostosowania wykształcenia absolwentów wyższych uczelni do potrzeb rynku pracy, poprawienia klimatu inwestycyjnego i luki płacowej.

Kolejnym tematem posiedzenia Zespołu była realizacja zalecenia nr 3 Rady UE dla Polski z 2018 r., w którym Polsce wydano polecenie podjęcia działań mających na celu zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i społecznych w procesie legislacyjnym. Temat ten wzbudził najwięcej emocji na posiedzeniu. Przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych  długo dyskutowali o jakości konsultacji społecznych i wskazali na ich  niską jakość, na co składa się m.in. nie przekazywanie stronie społecznej projektów aktów prawnych, niedotrzymywanie ustawowych terminów, wskazywanie  niewłaściwej podstawy prawnej trybu konsultacji projektu, stosowanie niedozwolonej klauzuli „brak uwag oznacza akceptację projektu”, niepełna dokumentacja związana z projektem aktu prawnego,  nieuzgadnianie zmian legislacyjnych z Radą Dialogu Społecznego, zbyt częste korzystanie z poselskiej ścieżki legislacyjnej. W podsumowaniu stwierdzono, że: konsultacje społeczne to jeden z sposobów włączania partnerów społecznych w proces decyzyjny, na każdym etapie procesu legislacyjnego można wpływać na treść projektów aktów prawnych, stanowiska powinny być rozpatrywane przez ustawodawcę,  warto monitorować na bieżąco zmiany w procesie legislacyjnym, udział związków zawodowych oraz organizacji pracodawców w procesie stanowienia prawa ma znaczenie.

Poruszono też  sprawę aktywizacji i zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Omówiono założenia Strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2018-2030, której głównym celem jest włączenie osób z niepełnosprawnością do społeczeństwa.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018