Stanowisko ZRP do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce

W dniu dzisiejszym Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej stanowisko do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, przygotowane w oparciu o uwagi i opinie zrzeszonych w strukturach ZRP organizacji rzemieślniczych.

W stanowisku ZRP podkreślił m.in. konieczność uruchomienia w nowej perspektywie finansowej UE działań na szczeblu krajowym i regionalnym na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w systemie dualnym oraz zaapelował o pozostawienie dotacji, jako głównego instrumentu wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce.

Umowa Partnerstwa określająca cele strategiczne i zakres tematyczny wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce z podziałem środków na poszczególne obszary interwencji w perspektywie budżetowej 2021–2027 powinna być elementem długofalowej wizji rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju i wyznaczać kierunki tego rozwoju, których nie da się wyznaczyć bez przeprowadzenia pogłębionych konsultacji ze wszystkimi potencjalnymi odbiorcami wsparcia z funduszy strukturalnych. Ze względu na stosunkowo krótki czas konsultacji poświęconych temu dokumentowi niemożliwe jest naszym zdaniem uzyskanie opinii i uwag od wszystkich podmiotów uczestniczących w systemie wdrażania funduszy UE w Polsce.

Dokument ten powinien zawierać przemyślaną wizję rozwoju naszego kraju, wychodzącą poza ramy obecnej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Umowa Partnerstwa odnosi się wprawdzie fragmentarycznie do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju , jednakże nie jest w pełni spójna z tą strategią. Przedstawiona w Umowie Partnerstwa wizja rozwoju jest oparta przede wszystkim na planie wydania dużych środków finansowych bez głębszej analizy czy wydanie tych środków przyczyni się rzeczywiście do długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Można odnieść wrażenie, że autorzy dokumentu skoncentrowali się głównie na analizie bieżących, doraźnych potrzeb, które mają być w znacznym stopniu zaspokojone dzięki funduszom UE.

W dokumencie widać również brak właściwej korelacji z Krajowym Planem Odbudowy. Brakuje przykładowo zapisów określających linie demarkacyjne pomiędzy działaniami przewidzianymi do realizacji w ramach poszczególnych celów tematycznych Umowy Partnerstwa a podobnymi działaniami przewidzianymi do realizacji w założeniach Krajowego Planu Odbudowy. Rodzi ty ryzyko powielania się podobnych działań w niedalekiej przyszłości i braku w pełni efektywnego wykorzystania środków przyznanych Polsce w ramach KPO.
W projekcie Umowy Partnerstwa brak jest właściwego odniesienia do realizacji zasady partnerstwa i bardzo ważnej roli jaką w systemie wdrażania funduszy strukturalnych powinni odgrywać partnerzy spoza administracji, przede wszystkim reprezentatywni partnerzy społeczni, członkowie Rady Dialogu Społecznego. W nowej perspektywie finansowej partnerzy społeczni powinni odgrywać dużą większą niż dotychczas rolę w systemie wdrażania funduszy strukturalnych.

Stanowisko ZRP do projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 pismo Prezesa ZRP.doc