Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

26 lipca 2021 roku ogłoszony został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”) – zmieniającej przepisy podatkowe w ramach realizacji programu społeczno-gospodarczego „Polski Ład”, którego założenia zostały przedstawione 15 maja 2021 roku.

Związek Rzemiosła Polskiego odnosi się w swoim stanowisku do projektu ustawy, prezentując uwagi dotyczące zaproponowanych zmian w prawie podatkowym, koncentrując się na tych, które w przypadku uchwalenia, w sposób istotny wpłynęłyby na działalność mikro- i małych przedsiębiorców, w szczególności rzemieślników.

W ocenie ZRP zaproponowane zmiany prowadzą do znaczącego zwiększenia obciążeń podatkowych większości przedsiębiorców, ale również lepiej zarabiających pracowników i zleceniobiorców. To oni, w sposób – naszym zdaniem – nieproporcjonalny, poniosą koszty reform podatkowych. Planowane przez Rząd zmiany wiążą się z kolejnymi obowiązkami i kosztami po stronie przedsiębiorców. Zwiększenie obciążeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą w czasie, kiedy wielu z nich walczy z problemami wywołanymi pandemią COVID-19, jest działaniem przeciwko polskim przedsiębiorcom.

Podobnie oceniamy planowane wprowadzenie dodatkowych narzędzi kontroli m.in. obowiązek przesyłania elektronicznych ewidencji, obowiązkowych terminali, nabycia sprawdzającego, czy tymczasowego zajęcia ruchomości, przy jednoczesnym zwiększeniu obciążeń fiskalnych m.in. w wyniku zmian w zasadach opłacania składek zdrowotnych, czy likwidacji niektórych przywilejów podatkowych (np. likwidacja karty podatkowej dla nowych podatników, zakaz amortyzowania nieruchomości mieszkalnych).

Jednocześnie uważamy, że obniżenie opodatkowania osób mniej zarabiających choć pożądane, również ze względu na zmniejszenie kosztów wynagrodzeń zatrudnianych przez przedsiębiorców pracowników – może okazać się iluzoryczne, m.in. ze względu na presję inflacyjną wywołaną zaproponowanymi zmianami. W niektórych branżach, w których popyt jest stosunkowo „sztywny”, wzrost obciążeń podatkowych przedsiębiorcy mogą zrekompensować podwyższonymi cenami.

Zwiększenie obciążeń podatkowych wpłynie negatywnie na sytuację przedsiębiorców w Polsce, co ograniczy inwestycje i w rezultacie wzrost gospodarczy. System podatkowy, oprócz funkcji redystrybucyjnej powinien przede wszystkim wspierać przedsiębiorców tworzących miejsca pracy oraz inwestycje, które są podstawą trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i szansą na szybkie wyjście z kryzysu wywołanego pandemią. Uważamy, że tak istotne reformy powinny być wprowadzane rozważnie, z uwzględnieniem interesów wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, i bardziej równomiernie rozkładać ich ciężar.

Pełna treść Stanowiska ZRP_POBIERZ TUTAJ