Stanowisko ZRP w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych

W związku z uchwaloną w dniu 30 sierpnia 2019 r. ustawą zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą m.in. obniżono z 18 proc. do 17 proc. stawkę podatku dochodowego dla wszystkich podatników osób fizycznych – Związek Rzemiosła Polskiego przeprowadził konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców przyjętych rozwiązań prawnych za pomocą panelu konsultacyjnego on-line, oceny ekspertów oraz na warsztatach konsultacyjnych. Prace nad ustawą były realizowane w ramach projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00).

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Związku Rzemiosła Polskiego: https://bit.ly/2Wo9QP9