Stanowisko ZRP w sprawie dyrektywy o opóźnionych płatnościach trafiło do Parlamentu Europejskiego

20 kwietnia 2010 roku ZRP przekazał Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Małgorzacie Handzlik (Członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta) stanowisko dot. projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

Zdaniem ZRP potrzebne jest rozważenie zmian w dyrektywie 2000/35/WE, ale na pewno nie w kierunku tak radykalnym jak to się proponuje w projekcie nowej dyrektywy. Z doświadczenia wynika, że mikro i małe przedsiębiorstwa mając zagwarantowane ustawą o terminach płatności prawo do odsetek za zwłokę sięgają po nie tylko w skrajnych sytuacjach, w obawie przed utratą odbiorcy. Jednak zdaniem Związku do problemu należy podejść w sposób bardzo wyważony, gdyż skutki regulacji dotyczyć będą wszystkich podmiotów gospodarczych w jednakowym stopniu.

ZRP podważył zasadność wprowadzenia – przewidzianej w dyskutowanym projekcie dyrektywy – rekompensaty w stałej wysokości od 3-5 % należnej kwoty postaci (opłaty sankcyjnej), jeśli uiszczaniem takiej rekompensaty obciążane byłyby również MŚP. Związek zaproponował rozwiązanie tej kwestii poprzez uregulowania podatkowe. Zwrócono także uwagę, że terminy zapłaty w transakcjach handlowych mają dla wielu mikro i małych przedsiębiorstw mniejsze znaczenie. Jako bardziej dolegliwe odbierane są przez nie praktyki obciążania dostawców wieloma dodatkowymi opłatami, m.in. za usługi marketingowe, stosowane głownie przez duże sieci handlowe.

23 kwietnia 2010 roku ZRP został powiadomiony przez Biuro Poselskie Pani Poseł Handzlik, że na obecnym etapie negocjacji dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach Parlament UE przewiduje wykreślenie z projektu 5-procentowego mechanizmu sankcji. ZRP otrzymał także zapewnienie, że w przyszłości będą kierowane do niego inne zapytania z prośbą o stanowisko tak, aby zdanie Związku mogło być uwzględniane w najszerszym stopniu w pracach Parlamentu Europejskiego.

Tekst stanowiska ZRP: LINK