Stanowisko ZRP dot. dyrektywy o zwalczaniu opóźnień w płatnościach

20 kwietnia 2010 roku ZRP przekazał Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Małgorzacie Handzlik (Członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta) stanowisko dot. projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

Zdaniem ZRP potrzebne jest rozważenie zmian w dyrektywie 2000/35/WE, ale na pewno nie w kierunku tak radykalnym, jak to się proponuje w projekcie nowej dyrektywy. Z doświadczenia wynika, że mikro i małe przedsiębiorstwa mając zagwarantowane ustawą o terminach płatności prawo do odsetek za zwłokę – w obawie przed utratą odbiorcy – sięgają po nie tylko w skrajnych sytuacjach.

ZRP podważył zasadność wprowadzenia – przewidzianej w dyskutowanym projekcie dyrektywy – rekompensaty w stałej wysokości od 3-5 % należnej kwoty postaci (opłaty sankcyjnej), jeśli uiszczaniem takiej rekompensaty obciążane byłyby również MŚP. Związek zaproponował rozwiązanie tej kwestii poprzez uregulowania podatkowe. Zwrócono także uwagę, że terminy zapłaty w transakcjach handlowych mają dla wielu mikro i małych przedsiębiorstw mniejsze znaczenie. Jako bardziej dolegliwe odbierane są przez nie praktyki obciążania dostawców wieloma dodatkowymi opłatami, m.in. za usługi marketingowe, stosowane głownie przez duże sieci handlowe.

Stanowisko ZRP w załączniku.