Stanowisko SMEunited w sprawie zalecenia Rady UE w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) na rzecz trwałej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności

W dniu 1 lipca 2020 r. Komisja Europejska uruchomiła nowy unijny pakiet umiejętności obejmujący projekt zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego. SMEunited ma przyjemność podzielić się kilkoma spostrzeżeniami na temat kluczowego tematu dla rzemiosła i MŚP.

Główne przesłania dokumentu:

  • SMEunited zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje zalecenie mające na celu zwiększenie trwałości, konkurencyjności i odporności kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • SMEunited z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę mającą na celu poprawę rozpoznawania umiejętności, w tym monitorowanie umiejętności i śledzenie absolwentów, a w szczególności zwraca się do Komisji o wspieranie lokalnych i regionalnych narzędzi rozpoznawania umiejętności, które są bardziej odpowiednie do rozpoznawania potrzeb w zakresie umiejętności rzemiosła i MŚP działających w lokalnych ekosystemach;
  • Kształcenie i szkolenie zawodowe jest ważną ścieżką edukacyjną umożliwiającą osiągnięcie ekologicznego i cyfrowego przejścia. SMEunited zdecydowanie popiera szersze stosowanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych w programach kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • SMEunited przypomina o ważnej roli rzemiosła i MŚP w przyuczaniu do zawodu i z zadowoleniem przyjmuje wsparcie finansowe i niefinansowe na rzecz dalszego odgrywania tej roli;
  • Jeśli chodzi o korzystanie z mikrokredytów, SMEunited zwraca się o jasne określenie definicji przed zaproponowaniem jakichkolwiek inicjatyw politycznych;
  • Jeśli chodzi o definicję europejskich profili podstawowych, SMEunited zaleca podejście oddolne, pozostawiając inicjatywę poszczególnym sektorom zgodnie z ich potrzebami.

SMEunited podkreśla ważną rolę przyuczania do zawodu i docenia wysiłki Komisji, aby zmobilizować dodatkowe fundusze w celu wsparcia kontynuacji nauki w miejscu pracy w rzemiośle i w organizacjach MŚP, pomimo kryzysu COVID-19.

Jeśli chodzi o wsparcie na rzecz zatrudnienia młodych ludzi i wzmocnioną gwarancję dla młodzieży, SMEunited podkreśla znaczenie wzmocnienia mapowania i dotarcia do młodych ludzi niekształcących się, niepracujących i nieszkolących się oraz zapewnienia im odpowiednich wskazówek w tym zakresie. Jednak o granicy wieku interwencji powinny decydować na podstawie ich polityk krajowych już same państwa członkowskie. SMEunited domaga się zaangażowania lokalnych ośrodków obejmujących: władze publiczne, partnerów społecznych, organizacje młodzieżowe, inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, służby socjalne i służby zatrudnienia.

W odniesieniu do nowej platformy Europass, SMEunited podkreśla, że w jej zarządzaniu ważne znaczenie, będą odgrywali europejscy partnerzy społeczni ze względu na istotną rolę, jaką nowa platforma będzie odgrywać w najbliższej przyszłości.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem:

SMEunited Position Paper_EU Skills Agenda

Stanowisko SMEunited w sprawie zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego