Stanowisko SMEunited w sprawie dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDDD)

SMEunited opublikowało swoje stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Poniżej znajdują się główne obawy SMEunited zawarte w stanowisku.

SMEunited opowiada się za europejskim prawodawstwem dotyczącym należytej staranności, które działa i jest wykonalne, jest proporcjonalne do ograniczonych możliwości MŚP w zakresie należytej staranności i skutecznie chroni MŚP, które przeprowadziły należytą staranność, przed nieuczciwymi roszczeniami z tytułu odpowiedzialności. Prawodawstwo powinno zapewniać równe warunki działania, zarówno w UE, jak i z podmiotami zewnętrznymi.

Punktem wyjścia musi być pewność prawna co do obowiązujących norm materialnych. Brak obowiązujących norm materialnych we wniosku Komisji jest powodem do niepokoju, ponieważ od tego zależy pewność prawna dla spółek, organów nadzorczych i sędziów. Istotne normy, do których spółki będą musiały się stosować, są niejasne i/lub nie nadają się do stosowania przez spółki.

Niniejszy wniosek nie pozwoli uniknąć fragmentacji przepisów, ponieważ wiele przepisów pozostawia dużą swobodę państwom członkowskim. Ponadto istnieje również ryzyko wystąpienia zjawiska „forum shopping” [poszukiwanie sądu stosującego prawo najbardziej korzystne dla strony, co może prowadzić do potencjalnie różnych rozstrzygnięć merytorycznych dla stron w zależności od tego, do którego sądu wpłynął wniosek]. Zasadnicze elementy, takie jak nadzór i sankcje, powinny być zharmonizowane na poziomie europejskim. Wniosek powinien być raczej rozporządzeniem niż dyrektywą.

MŚP zostaną poważnie dotknięte efektem mnożenia obowiązków, ponieważ wiele z nich znajduje się w łańcuchu wartości większych przedsiębiorstw. Możliwości wywierania przez MŚP wpływu w łańcuchach podwykonawców lub skutecznego egzekwowania określonych warunków należytej staranności od własnych partnerów biznesowych są bardzo ograniczone. Ważne jest, aby na MŚP nakładano tylko takie obowiązki, które mogą one rzeczywiście spełnić.

Obowiązki w zakresie należytej staranności dla MŚP powinny zawierać wyraźne rozróżnienie między odpowiedzialnością za własne czyny, a odpowiedzialnością za czyny innych osób w łańcuchu. Szczególnie dla MŚP jest to nie do opanowania. Proponujemy ograniczenie zakresu obowiązków do bezpośrednich dostawców i wyłączenie łańcucha dystrybucji niższego szczebla, aż do klienta końcowego.

Zestaw narzędzi dla MŚP powinien być gotowy odpowiednio wcześnie przed wejściem w życie dyrektywy w sprawie należytej staranności. Żadne nowe zobowiązanie nie powinno wejść w życie, dopóki niezbędne narzędzia i środki wsparcia dla MŚP nie zostaną wprowadzone i nie będą dobrze funkcjonować.

Nie ma ograniczenia należytej staranności do pierwszego etapu łańcuchów dostaw, ale odpowiedzialność za cały łańcuch wartości. Wykracza to daleko poza bezpośrednią sferę wpływów przedsiębiorstwa. Ze względu na pewność prawa i praktyczną możliwość wywierania wpływu, obowiązki w zakresie należytej staranności muszą być co najmniej ograniczone do tej sfery wpływów.

Artykuł SMEunited