Spotkanie z Komisarzem UE ds. miejsc pracy i praw socjalnych

W dniu 31 stycznia 2020 r. w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie odbyło się spotkanie Nicolasa Schmita – Komisarza UE ds. miejsc pracy i praw socjalnych z przedstawicielami polskich partnerów społecznych i organizacji pozarządowych. Tematem spotkania było przedyskutowanie stanu wdrażania w Polsce „Europejskiego Filara Praw Socjalnych”. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji.

Komisarz UE omówił najważniejsze założenia tego dokumentu zawierającego 20 głównych zasad i praw, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Koncepcja filaru powstała z myślą o strefie euro, lecz ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE. Nicolas Schmit podkreślił, że założenia filaru zyskują obecnie na znaczeniu m.in. w obliczu zmian klimatycznych i ich wpływu na gospodarkę (konieczność dostosowania się Polski do europejskich standardów w tym zakresie) i politykę zatrudnienia. Szczególne ważne jego zdaniem jest także dążenie do wyrównywania różnic w wysokości wynagrodzeń pracowników pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi UE oraz zachęcanie pracodawców do inwestowania podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Przedstawiciele związków zawodowych zwrócili uwagę na problem ustanowienia godziwego poziomu tzw. „płacy minimalnej”. Ich zdaniem założenia strategiczne UE w tym zakresie są bardzo ambitne, jednakże ich realizacja nie wygląda w pełni pozytywnie, co m.in. pokazały efekty wdrażania tzw. „strategii lizbońskiej”. Konieczne są ich zdaniem dalsze zmiany w prawie pracy gwarantujące równe traktowanie pracowników w Polsce i w starych krajach członkowskich UE.

Przedstawiciel ZRP poruszył problem marginalizacji przygotowania zawodowego w rzemiośle oraz problem ogólnego spadku zainteresowania pracodawców kształceniem młodych pracowników w miejscu pracy podając dane statystyczne dot. pracowników młodocianych w rzemiośle na przestrzeni ostatnich lat. Zwrócił także uwagę na konieczność wypracowania w Polsce systemu zachęt dla pracodawców angażujących się w proces kształcenia zawodowego przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Komisarz UE stwierdził, że te problemy nie dotyczą tylko Polski, ale prawie całej UE. Zapowiedział, że kwestie dot. kształcenia zawodowego będą stanowić jeden z priorytetów dla Komisja Europejskiej w przyszłej perspektywie finansowej UE.