Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W dniach 28-29 stycznia 2020 r. odbyło się XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W trakcie posiedzenia omówiono aktualny stan wdrażania Programu, stan prac nad opracowaniem strategii na rzecz deinstytucjonalizacji, dokonano zmian Rocznych Planów Działania na 2020 rok dla Osi I w zakresie kompetencji Wojewódzkich Urzędów Pracy, dla Osi II w zakresie kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej, dla Osi IV w kompetencji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz dla Osi III w zakresie kompetencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przyjęto Roczne Plany Działania na 2020 rok dla Osi II w zakresie kompetencji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz dla Osi II w zakresie kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przyjęto również fiszkę konkursu mającego na celu poprawę dostępności do usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest to kolejne przedsięwzięcie  realizujące założenia rządowego programu Dostępność Plus.

Poruszono także temat  barier w rozliczaniu projektów wynikające z obciążeń administracyjnych i audytowych. Przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, zwrócił uwagę na bardzo istotny problem w tym zakresie dot. ogromnej ilości dokumentów wymaganych przez Instytucje Pośredniczące podczas tzw. analiz pogłębionych wniosków o płatność, które muszą być skanowane i przesyłane przez beneficjentów. Jego zdaniem jest to proces bardzo czasochłonny zarówno dla beneficjentów jak i opiekunów projektów, który powinien być znacząco zredukowany, ponieważ większość tych samych dokumentów podlega kontrolom przeprowadzanym w miejscu realizacji projektów.