Spotkanie z delegacją związku organizacji rzemiosła niemieckiego z landu Badenii-Wirtembergii

16 kwietnia 2024 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego miało miejsce spotkanie z delegacją związku organizacji rzemiosła niemieckiego z landu Badenii-Wirtembergii HANDWERK BW pod przewodnictwem Pana Rainera Reichholda, Prezesa tej organizacji z przedstawicielami Zarządu i Biura ZRP oraz Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Budowlanych ZRP. Spotkanie stanowiło część misji niemieckich organizacji rzemiosła mającej na celu nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami rzemiosła oraz bezpośredniej współpracy z polskimi przedsiębiorcami, w tym zakładami rzemieślniczymi.

Spotkanie otworzył Prezes ZRP, Pan Jan Gogolewski, który zaznaczył, że współpraca polskich i niemieckich organizacji rzemiosła ma długoletnią tradycję sięgającą lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to z inicjatywy Związku Rzemiosła Niemieckiego oraz Centralnego Związku Rzemiosła Polskiego niemieckie i polskie izby rzemieślnicze zaczęły budować partnerstwa bilateralne i wymieniać się doświadczeniami zarówno w obszarze kształcenia dualnego jak również działalności samorządowej i gospodarczej. Z różną intensywnością współpraca ta trwa do dziś. Podkreślił także podstawową różnicę między samorządami rzemiosła polskiego i niemieckiego. Kluczową cechą rzemiosła niemieckiego jest funkcjonowanie w formie samorządu gospodarczego z obligatoryjną przynależnością do izb rzemieślniczych. Niemieckie izby rzemieślnicze działają jako podmioty prawa publicznego i realizują zadania między innymi z zakresu kształcenia zawodowego, które w Polsce są prerogatywą jednostek samorządu terytorialnego.

HANDWERK BW jest organizacją zrzeszającą organizacje rzemieślnicze na południowym zachodzie Niemiec w regionie Badenii-Wirtembergii . Członkami są izby rzemieślnicze, związki branżowe i inne organizacje partnerskie. Reprezentuje  140 000 firm, 800 000 pracowników i 48 000 uczniów . Należy do sieci organizacji członkowskich Centralnego Związku Rzemiosła Niemieckiego (ZDH) w Berlinie.

Misją „Handwerk BW”  jest zapewnianie uczciwych warunków i pozycjonowanie rzemiosła jako atrakcyjnego pracodawcy. Reprezentuje interesy rzemiosła wobec parlamentu krajowego, rządu krajowego, partii oraz innych korporacji i stowarzyszeń, społeczeństwa, a także wobec władz w Berlinie i Brukseli. W szczególności HANDWERK BW ma za zadanie doprowadzić do jednolitego procesu decyzyjnego wśród organizacji rzemieślniczych Badenii-Wirtembergii w kwestiach regionalnych                i polityki rzemieślniczej, zajmować stanowiska we wszystkich sprawach związanych  z rzemiosłem i reprezentować te stanowiska.

Jako zrzeszenie związkowe HANDWERK BW skupia interesy wszystkich izb rzemieślniczych w regionie, zrzeszonych związków cechów i związków branżowych oraz innych stowarzyszeń rzemieślniczych, takich jak okręgowe związki rzemieślnicze i związek kobiet-przedsiębiorców. Wszyscy są członkami HANDWERK BW. Reprezentuje interesy wszystkich 140 000 przedsiębiorstw rzemieślniczych w regionie Badenii-Wirtembergii.

Podczas spotkania miała także miejsce wymiana informacji doświadczeń na temat funkcjonowania kształcenia zawodowego w rzemiośle w Polsce w systemie dualnym.