Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Olsztynie

Dziś w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie Podsekretarz Stanu Olgi Semeniuk z przedstawicielami rzemiosła. Otworzył je Antoni Górski, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, która była gospodarzem i organizatorem spotkania. Uczestniczyli w nim rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Izby, przedstawiciele Izby Rzemieślniczej, zrzeszonych w niej Cechów oraz Związku Rzemiosła Polskiego. Bardzo ważnymi gośćmi tego wydarzenia byli: Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Agnieszka Warakomska-Poczobutt, Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Warmińsko-mazurskie rzemiosło miało okazję przedstawić Pani Minister swój potencjał, sposób realizacji zadań rzemiosła i jego organizacji, zwłaszcza w obszarze szkolenia zawodowego, wskazać na sukcesy rzemieślników, także na arenie międzynarodowej,  przedstawić  lokalną sieć współpracy z różnymi    instytucjami i organizacjami, a także zgłosić istotne problemy, które nurtują lokalne środowisko rzemieślników.

W rozmowie z Panią Minister Olgą Semeniuk rzemieślnicy, zajmujący się szkoleniem uczniów, zwrócili uwagę na problem niewłaściwych relacji czasu, jaki w szkołach zawodowych przeznaczany jest na naukę teoretyczną i naukę praktyczną realizowaną u pracodawców. Od kilku lat w niektórych szkołach zawodowych tego regionu, kosztem zajęć praktycznych, zwiększa się liczbę godzin przeznaczonych na naukę teoretyczną. Ta sytuacja powoduje osłabienie jakości kształcenia praktycznego, bowiem szkolącym rzemieślnikom pozostawia się zbyt małą liczbę godzin na realizację programu praktycznej nauki zawodu. Rzemieślnicy słusznie obawiają się, że taka organizacja kształcenia zawodowego prowadzi do obniżenia fachowości absolwentów nauki zawodu, a tym samym będzie przyczyniała się do powiększania luki brakujących ciągle kadr fachowych.

Wskazano na problemy nierespektowania, także przez instytucje publiczne, przepisów ustawy o rzemiośle, które jednoznacznie ustalają, że rzemieślnik zatrudniający młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego zrzesza się w organizacji rzemiosła. W regionie ten ustawowy obowiązek jest dowolnie traktowany, zarówno przez przedsiębiorców, jak instytucje administracji publicznej, w tym rynku pracy.  W ocenie uczestników spotkania prawo powinno być bezwzględnie przestrzegane przez wszystkie podmioty, zwłaszcza publiczne, a tak nie jest.

Bardzo istotnym tematem dedykowanym Pani Minister jest kwestia przekształcania użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się zakłady rzemieślnicze. Rzemieślnicy zaapelowali o pilne działania legislacyjne. Zwrócono również uwagę, na wzmożoną ilość kontroli oraz rosnącą biurokrację, która bardzo utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej.

Powołana, na początku stycznia 2020 r., na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olga Ewa Semeniuk, zgodnie z decyzją ministra, ma w swej pieczy sprawy związane z wykonywaniem działalności w zakresie rzemiosła, w tym opracowywanie rozwiązań systemowych i legislacyjnych na rzecz poprawy warunków wykonywania rzemiosła. Otwarciem do działań w tym zakresie  jest zaplanowany cykl spotkań z rzemieślnikami i przedstawicielami izb i cechów na terenie całego kraju, które pozwolą jej poznać charakter oraz problemy rzemiosła także w wymiarze lokalnym.

Zdjęcia:  Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie