Spotkanie Prezesa ZRP z ministrem Szwedem w sprawie współpracy z OHP

W dniu 20 listopada 2019 r. Prezes ZRP Jan Gogolewski spotkał się ze Stanisławem Szwedem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Główna część rozmowy poświęcona była wnioskom dotyczącym współpracy rzemiosła z Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Do Związku Rzemiosła Polskiego dociera coraz więcej alarmujących sygnałów z organizacji członkowskich z całej Polski dotyczących praktycznych problemów będących efektem niewłaściwego wdrażania zmian w „ustawach oświatowych” z 2018 r.  Znalazły one potwierdzenie również  w trakcie spotkania informacyjno-konsultacyjnego promującego dialog społeczny i prace Rady Dialogu Społecznego, które ZRP zorganizował w połowie listopada z udziałem izb rzemieślniczych.

Zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa opiera się na pewności prawa, dlatego wszelkie niewłaściwe jego interpretacje powinny być przedmiotem troski wszystkich zainteresowanych strony.

Problemy te wymagają pilnej reakcji i wzmocnionej współpracy między Związkiem Rzemiosła Polskiego a Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Planowane na I kwartał 2020 r spotkanie izb rzemieślniczych i przedstawicieli OHP zapewne przyniesie potwierdzenie, że współdziałanie ZRP, KG OHP oraz resortu pracy w tym obszarze jest niezbędne. Jednak działania przeciwdziałające złym praktykom wynikającym z nieznajomości prawa lub jego nadinterpretacji powinny być rozpoczęte bez zbędnej zwłoki.

Usystematyzowane wnioski rzemiosła pod adresem OHP jako ważnej instytucji rynku pracy zostaną wkrótce przekazane wszystkim interesariuszom.