Komitet ds. zatrudnienia (EMCO) – jak wzmocnić potencjał organizacji partnerów społecznych

Komitet ds. zatrudnienia UE* dokonał przeglądu zaangażowania krajowych partnerów społecznych w proces Semestru Europejskiego. Stronę polskich pracodawców reprezentowała przedstawicielka Związku Rzemiosła Polskiego jako członka SMEUnited w dwugłosie z reprezentantem Konfederacji Lewiatan, która jest członkiem BusinessEurope.

W centrum uwagi uczestników spotkania znalazły się zalecenia Rady UE dla poszczególnych państw członkowskich w ramach Semestru Europejskiego; w przypadku Polski Zalecenie nr 3 z 2019 r.: „Poprawa otoczenia regulacyjnego, w szczególności poprzez zwiększenie roli konsultacji z partnerami społecznymi i konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym”. Dyskutowano o roli – dla jakości stanowionego prawa – konsultacji z partnerami społecznymi, oceny skutków regulacji, przestrzegania terminów konsultacji, wyboru ścieżki legislacyjnej oraz innych kwestiach. Przedstawicielka ZRP zwróciła uwagę na potrzebę wzmacniania potencjału organizacji partnerów społecznych, zaznaczając, że nie jest to, jak się powszechnie uważa, jedynie wyzwanie finansowe. Podkreśliła jednocześnie, że żadne działania w tym obszarze nie przyniosą pożądanych rezultatów, jeśli nie będzie przestrzegane obowiązujące prawo dotyczące sposobu realizacji konsultacji. Gwarantowane 30 dni na konsultacje z organizacjami pracodawców czy związkami zawodowymi (w uzasadnionych sytuacjach 21 dni) nie są bowiem wymysłem oderwanym od rzeczywistości; wypracowanie stanowisk partnerów społecznych wymaga nie tylko zaangażowania ekspertów, ale przede wszystkim konsultacji wewnątrzorganizacyjnych z członkami.

*EMCO – Employment Committee (Komitet ds. Zatrudnienia UE) został powołany decyzją Rady w 2000 r. w kontekście Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Jest głównym komitetem doradczym dla EPSCO (Rady UE w formacji ministrów właściwych do spraw społecznych i zatrudnienia). Składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich UE. Praca Komitetu obecnie jest mocno powiązana z Semestrem Europejskim. Między innymi EMCO przygotowuje propozycje zaleceń dla poszczególnych krajów w obszarze „zatrudnienie”).

Bruksela, 19 listopada 2019 r.