Spotkanie Minister Edukacji z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego

Minister Anna Zalewska w środę, 16 maja br. spotkała się z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego oraz zrzeszonych w nim izb rzemieślniczych. Tematem spotkania były zmiany przygotowywane przez resort edukacji w  kształceniu zawodowym – czytamy na stronie MEN.

– Głównym celem zmian, które znajdą odzwierciedlenie w przygotowywanym projekcie ustawy, jest poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach oraz placówkach prowadzących kształcenie w zawodach-podkreśliła minister. Zmiany w szkolnictwie branżowym planowane od roku szkolnego 2019/2020 koncentrują się m.in. na usprawnieniu i zwiększeniu efektywności egzaminów zawodowych.
Warunkiem otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest nie tylko dobre przygotowanie uczniów, ale także przystąpienie do egzaminu, które dotychczas nie było obligatoryjne.

Od września 2019 r. resort planuje wprowadzenie obowiązku przystępowania odpowiednio do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz do egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Minister zaakcentowała, że projektowane rozwiązanie odpowiada wcześniejszym postulatom zgłaszanym do MEN przez przedstawicieli rzemiosła. Pierwsze obowiązkowe egzaminy czeladnicze zostaną przeprowadzone w 2022.

Planuje się, że młodociani pracownicy kształcący się w rzemiośle w zawodach szkolnictwa branżowego i przystępujący od 2022 r. do egzaminu czeladniczego, będą zdawali część pisemną tego egzaminu przed okręgową komisją egzaminacyjną, razem z uczniami zdającymi część pisemną egzaminu zawodowego. Dodatkowo część pisemna obu egzaminów byłaby przeprowadzana w wersji on-line przed okręgową komisją egzaminacyjną.

Egzamin czeladniczy w etapie praktycznym byłby jak dotychczas przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Tym samym, w poszanowaniu dla wieloletniej tradycji kształcenia praktycznego w rzemiośle, zostałaby w pełni zachowana odrębność organizacyjna etapu praktycznego egzaminu.

Przewidujemy również wprowadzenie zróżnicowania wagi poszczególnych części egzaminu poprzez zwiększenie znaczenia części praktycznej.

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/spotkanie-z-przedstawicielami-zwiazku-rzemiosla-polskiego.html#prettyPhoto

Dla przypomnienia nasza relacja z drugiego spotkania w MEN: https://zrp.pl/zrp-i-men-w-dialogu-nt-zmian-w-ksztalceniu-zawodowym-2/