SMEunited z zadowoleniem przyjmuje przegląd rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis

SMEunited w pełni popiera zamiar Komisji Europejskiej, aby podnieść próg pomocy państwa „de minimis” w zależności od inflacji. Ponadto SMEunited z zadowoleniem przyjmuje sugestię wprowadzenia obowiązkowego rejestru pomocy de minimis w celu zmniejszenia obciążeń biurokratycznych związanych z samodeklaracjami.

Obecnie zasady pomocy państwa de minimis zezwalają na wyłączenie spod kontroli pomocy państwa w przypadku niewielkich kwot – do 200 000 euro – ponieważ uważa się, że nie mają one wpływu na konkurencję i wymianę handlową na jednolitym rynku. Zasady te wygasają 31 grudnia 2023 r. W odpowiedzi na niedawne wezwanie do przedstawienia dowodów SMEunited:

1) Popiera podwyższenie progu de minimis zgodnie ze stopą inflacji w celu zapewnienia stabilności rzeczywistej kwoty pomocy udzielanej na mocy rozporządzenia de minimis. Jednak podnosząc próg, Komisja Europejska powinna również zastanowić się nad wpływem wyższych progów na konkurencję między MŚP na szczeblu lokalnym i regionalnym;

2) Opowiada się za wprowadzeniem obowiązkowego rejestru, który zapewniłby większą przejrzystość informacji o tym, kto otrzymuje taką pomoc, a co ważniejsze, ograniczyłby obciążenia administracyjne przedsiębiorstw, które obecnie korzystają z systemu oświadczeń własnych. Jednak taki rejestr – zwłaszcza jeśli jest publiczny – powinien gwarantować, że konkurenci i inne firmy nie uzyskują wzajemnego dostępu do swoich tajemnic handlowych. W związku z tym jedynie podmiot udzielający pomocy państwa powinien mieć dostęp do tego rejestru. Ewentualnie publicznie dostępne informacje mogą dotyczyć jedynie kwoty, ale nie celu określonej pomocy. Ponadto niektórzy członkowie krajowi skarżą się na duże obciążenia związane z bardzo małymi kwotami pomocy (tj. seminariami, usługami doradczymi itp., które często nie przekraczają 1000 euro. Stwarza to całkowicie nieproporcjonalne obciążenia administracyjne zarówno dla MŚP, jak i dostawców pomocy (tj. izb rzemieślniczych) bez ryzyka zbliżenia się nawet do ogólnego progu de minimis, dlatego w przypadku ponownego wprowadzenia obowiązkowego rejestru Komisja Europejska powinna zaproponować mniej uciążliwe rozwiązanie dla tych bardzo niewielkich kwot pomocy;

3) Domaga się, aby nowe rozporządzenie ponownie wprowadziło środki „bezpiecznej przystani” dla pożyczek i gwarancji (metoda obliczania ekwiwalentu dotacji brutto);

4) Zwraca się o przeprowadzenie odpowiednich konsultacji społecznych projektu rewizji rozporządzenia.

Oryginalny artykuł SMEunited