SMEunited: Praktyki zawodowe kluczem do zatrudniania wykwalifikowanych pracowników w MŚP

„Dziesiąta rocznica Europejskiego Sojuszu na rzecz Praktyk Zawodowych (EAfA) i piąta rocznica Europejskich Ram Jakości i Efektywności Praktyk Zawodowych wyznaczają dwa ważne kamienie milowe udanej współpracy między Komisją Europejską, państwami członkowskimi i partnerami społecznymi w celu uczynienia praktyk zawodowych silnym filarem naszych systemów edukacji” – stwierdziła Dyrektor ds. społecznych i polityki szkoleniowej SMEunited Valentina Guerra, podczas wydarzenia wysokiego szczebla EAfA.

Rzemiosło i MŚP są głównymi dostawcami miejsc praktyk zawodowych w Europie i uważają, że jest to najlepszy sposób uczenia się w miejscu pracy, przekazywania umiejętności i know-how oraz gwarantowania sukcesu przyszłym przedsiębiorcom, zwłaszcza w przypadku niektórych sektorów i zawodów. Wyzwaniem od początku było zapewnienie, aby małe przedsiębiorstwa postrzegały praktyki jako inwestycję, a nie koszt, oraz aby otrzymywały odpowiednie wsparcie w celu spełnienia wymogów administracyjnych, pokrycia kosztów finansowych i zapewnienia dobrego dopasowania firmy do kandydata.

Patrząc w przyszłość, Europejski Sojuszu na rzecz Praktyk Zawodowych (EAfA) może nadal wspierać poprawę wizerunku kształcenia zawodowego. „Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) nie powinno być postrzegane jako ślepy zaułek, ale jako dobra droga do szkolnictwa wyższego i szkolenia. Kształcenie i szkolenie zawodowe wyższe, które zapewnia absolwentom wysoki poziom umiejętności zawodowych i menedżerskich, istnieje tylko w niektórych państwach członkowskich. Dlatego kształcenie i szkolenie zawodowe wyższe jako alternatywa dla edukacji akademickiej musi stać się bardziej widoczne w agendzie politycznej zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym” – kontynuowała pani Valentina Guerra.

EAfA może również zapewnić wsparcie, aby partnerzy społeczni byli dobrze zaangażowani w zarządzanie praktykami zawodowymi. „Dobrze funkcjonujący system praktyk zawodowych opiera się na wspólnej odpowiedzialności władz publicznych, przedsiębiorstw, ośrodków szkoleniowych i osób fizycznych, a także na dobrej współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami MŚP na wszystkich szczeblach. Organizacje pracodawców odgrywają wyjątkową rolę we wspieraniu MŚP w angażowaniu się w praktyki zawodowe. Z tego powodu kluczowe jest wspieranie partnerów społecznych i włączanie ich w zarządzanie praktykami”, podsumowała Dyrektor ds. społecznych i polityki szkoleniowej SMEunited Valentina Guerra.

Fot. BusinessEurope and DG Employment, Social Affairs & Inclusion

Źródło: SMEunited.eu