SMEunited popiera reformę ram zarządzania gospodarczego i zasad fiskalnych

Zasady fiskalne powinny zapewniać stabilność fiskalną w perspektywie średnioterminowej, unikając jednocześnie procykliczności – słowa te można przeczytać w stanowisku SMEunited. W związku z tym zapewnienie niezbędnej elastyczności umożliwiającej reagowanie na wstrząsy zewnętrzne i realizację celów polityki europejskiej musi iść w parze ze średnioterminową stabilnością finansową, która musi być przedmiotem zainteresowania nowej struktury zarządzania. Obecne zasady zarządzania nie są wystarczające, aby osiągnąć taką równowagę między potrzebą zrównoważonych gospodarstw publicznych, a zapotrzebowaniem na inwestycje publiczne niezbędne do opanowania podwójnej transformacji naszej gospodarki.

SMEunited z zadowoleniem przyjmuje dokument orientacyjny opublikowany przez Komisję Europejską w celu rozpoczęcia potrzebnej debaty na temat przyszłości zarządzania gospodarczego i zasad fiskalnych, w sprawie których MŚP zajmują następujące stanowisko:

  1. SMEunited zgadza się, że krajowe średniookresowe plany budżetowo-strukturalne powinny łączyć reformy fiskalne i politykę inwestycyjną każdego państwa członkowskiego i musi szanować specyficzną sytuację i możliwości każdego z nich.
  2. SMEunited popiera ideę, że zobowiązania państw członkowskich do reform i inwestycji we wspólne cele powinny zwiększyć swobodę budżetow
  3. SMEunited z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowe ramy zarządzania gospodarczego nie rezygnują z obecnych kryteriów z Maastricht, czyli 3% deficytu i 60% zadłużenia, ale zapewniają większą elastyczność w ich osiąganiu.
  4. SMEunited zgadza się, że klauzule dotyczące wyjątkowych okoliczności pozwalają na tymczasowe odstępstwa od średnioterminowego kierunku działań budżetowych, aby poradzić sobie z nadzwyczajnymi okolicznościami, na które rząd danego państwa członkowskiego nie ma wpływu, a które mają duży wpływ na finanse publiczne.
  5. SMEunited poparłoby wprowadzenie jednego wskaźnika operacyjnego w postaci „wydatków pierwotnych netto”, co zwiększyłoby przejrzystość i ułatwiło komunikację.
  6. Wreszcie, SMEunited uważa, że konieczne jest uzgodnienie wykonalnej równowagi sił między Komisją Europejską, a Radą.

Źródło: SMEunited