SMEunited: Konkurencyjność jest głównym wyzwaniem dla europejskiej gospodarki

Wysoki wzrost płac tworzy presję, zwłaszcza w sektorze zatrudniającym dużą siłę roboczą, a coraz więcej MŚP informuje o podwyżkach cen. Dlatego wskaźnik inflacji bazowej będzie nadal rósł – stwierdził pan Gerhard Huemer, Dyrektor ds. Polityki Gospodarczej i Fiskalnej SMEunited podczas dialogu makroekonomicznego na poziomie technicznym. Wskazał również na rosnące koszty finansowania i niedobory siły roboczej. Ponadto środki wsparcia w reakcji na obecny kryzys energetyczny powinny być lepiej ukierunkowane, aby uniknąć zwiększonej inflacji spowodowanej impulsem po stronie popytowej.

Pan Gerhard Huemer wskazał na różnice między krajami i sektorami w zakresie perspektyw inflacji i wzrostu. Jednocześnie zgodził się z ogólnym obrazem przedstawionym przez Komisję Europejską (Prognoza Zima 2023). Europejska gospodarka uniknęła recesji, ale wysokie ceny energii, brak wykwalifikowanej siły roboczej i nowe obciążenia regulacyjne hamują inwestycje i wzrost. Poprawa otoczenia regulacyjnego oraz zapewnienie dostępu do finansowania i umiejętności będą kluczowe dla zwiększenia konkurencyjności, przyciągnięcia prywatnych inwestorów i sukcesu zielonej transformacji.

Podczas dyskusji na temat właściwej reakcji na globalne wyzwania pan Gerhard Huemer podkreślił, że konkurencyjności nie można zapewnić poprzez zwiększenie dotacji. Europa musi stać się bardziej atrakcyjna dla inwestycji prywatnych. Dlatego należy unikać dodatkowych obciążeń regulacyjnych, a przepisy powinny być jasne i przewidywalne, aby stymulować inwestycje. Ponadto instytucje europejskie muszą być bardziej ambitne, aby poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku, także poprzez wdrażanie i egzekwowanie już uzgodnionych zasad.