SMEunited: Oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw względem Pakietu Pomocy MŚP

Przegląd dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach, inteligentne regulacje, zdolność inwestycyjna, rozwój umiejętności, odciążenie poprzez unikanie zbędnych obciążeń – to wszystko kluczowe elementy, których małe i średnie przedsiębiorstwa oczekują od Pakietu Pomocy MŚP ogłoszonego we wrześniu 2022 r. przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.

Pakiet ulg dla MŚP musi zająć się problemem u samego źródła. Inteligentne regulacje mają ogromne znaczenie dla ram prawnych przyjaznych dla MŚP. Komisja musi przestrzegać swoich własnych wytycznych, aby zapewnić MŚP wykonalne przepisy. Zasady „Najpierw myśl na małą skalę”, „jednorazowości” i „one-in, one-out” są nadal dalekie od systematycznego stosowania.

Zapowiadany jako część pakietu przegląd dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach musi obejmować rygorystyczne warunki płatności zarówno w przypadku umów B2B, jak i B2G. Opóźnienia ze strony władz muszą systematycznie obejmować rekompensatę. Niezbędne jest monitorowanie i zapewnienie zgodności z dyrektywą.

Zapowiadana w ramach pakietu nowelizacja dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach musi zawierać restrykcyjne warunki płatności zarówno dla umów B2B, jak i B2G. Opóźnienia ze strony władz muszą systematycznie obejmować odszkodowanie. Niezbędne jest monitorowanie i zapewnienie zgodności z dyrektywą.

Ponadto narzędzia wczesnego ostrzegania są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Należy dokładnie przeanalizować wdrożenie dyrektywy dotyczącej niewypłacalności, aby przedsiębiorcy mogli odwrócić swoją działalność i otrzymać drugą szansę. Niezbędna jest również praca nad pokonywaniem przeszkód, aby przedsiębiorcy otrzymali drugą szansę. Ogólnounijne badanie przeszkód, jakie napotykają przedsiębiorcy, by skorzystać z drugiej szansy, byłoby dobrym punktem wyjścia do pokonania tych barier zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim.

SMEunited uważa, że ze względu na trendy demograficzne w Europie, transfery przedsiębiorstw i sukcesja powinny odgrywać bardziej kluczową rolę w polityce UE dotyczącej MŚP. SMEunited zwraca się o włączenie środków wspierających przenoszenie własności przedsiębiorstw do Pakietu Pomocy dla MŚP. Komisja powinna również zaktualizować swoje zalecenie z 1994 r. w sprawie przenoszenia własności przedsiębiorstw przez MŚP.

Ponadto, MŚP od dziesięcioleci borykają się z problemem braku wykwalifikowanych pracowników. W ramach pakietu pomocy należy udoskonalić narzędzia służące rozpoznaniu potrzeb w zakresie umiejętności w różnych sektorach, inwestować w podnoszenie i zmianę kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników oraz wspierać migrację ekonomiczną i zarobkową.

Jeśli chodzi o zdolności inwestycyjne, należy wzmocnić okno dla MŚP oraz inne narzędzia finansowania dla MŚP. Należy również zwiększyć dostęp MŚP do zamówień publicznych – MŚP nadal napotykają zbyt wiele przeszkód w składaniu ofert i wygrywaniu w procesach zamówień.

Źródło: SMEunited.eu