Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez Polskę kolejnego warunku w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027

Polska spełniła 17 z 20 warunków w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 (4.4. Krajowe ramy strategiczne polityki na rzecz włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa). Warunkowość w przyznawaniu środków z budżetu UE jest standardową procedurą, której podlegają wszystkie państwa członkowskie UE w perspektywie na lata 2021-2027.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027  

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 została przyjęta przez Komisję Europejską 30 czerwca 2022 roku. Na jej podstawie Polska będzie mogła przeznaczyć na realizację projektów w całym kraju 76 mld euro. W perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE.

Aby móc skorzystać z funduszy unijnych na lata 2021-2027 wszystkie państwa członkowskie UE muszą spełnić cztery podstawowe warunki horyzontalne dotyczące:

 • zamówień publicznych,
 • pomocy państwa,
 • stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
 • stosowania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo, w zależności od wybranego obszaru wsparcia, państwa członkowskie muszą także spełnić odpowiednie warunki tematyczne dotyczące:

 • inteligentnych specjalizacji,
 • sieci szerokopasmowych,
 • efektywności energetycznej budynków,
 • zarządzania w sektorze energii,
 • energii odnawialnej,
 • zarządzania ryzykiem,
 • gospodarki wodno-ściekowej,
 • gospodarki odpadami,
 • ochrony bioróżnorodności,
 • planowania transportu,
 • rynku pracy,
 • równouprawnienia płci,
 • kształcenia i szkolenia,
 • włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa,
 • integracji Romów,
 • opieki zdrowotnej i długoterminowej.

Źródło: gov.pl