Seminarium w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie dotyczące nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych z OC

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wspólnie z Ogólnopolską Komisją Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego oraz Automobilklubem Polskim i Polską Izbą Motoryzacji, w związku z licznymi sygnałami o nieprawidłowościach w likwidacji szkód komunikacyjnych OC  przez zakłady ubezpieczeń, zorganizowała w dniu 10 kwietnia br. w siedzibie Izby seminarium.

W wydarzeniu uczestniczył poseł Józef Lassota.

Seminarium prowadził Tadeusz Dąbrowski, wiceprezes Prezes MIRiP i wiceprzewodniczący OKRM ZRP. Na wstępie wyraził on duży niepokój o poszkodowanych, którzy mieli szkody komunikacyjne OC. Zakłady ubezpieczeń nie realizują Wytycznych Komisji Nadzory Finansowego z 16.12.2014, w których wskazano jak powinien prawidłowo przebiegać proces likwidacji szkody. Do najważniejszych problemów zaliczono Wytyczną nr 15.1, w której zaznaczono, że kalkulacja szkody wyliczona przez zakład ubezpieczeń powinna być identyczna z tą, którą obliczył serwis. Tak jednak nie jest. Szkody te są zaniżane przez zakłady ubezpieczeń, często ponad 2,5-krotnie. Najczęściej w kalkulacjach zakładów ubezpieczeń są wskazywane części alternatywne, tj. nie posiadające świadectwa jakości (potwierdzającego zgodność z wymaganiami producenta pojazdu). Również liczone są stawki za godzinę pracy (nawet 46 zł netto za roboczogodzinę), nie mające nic wspólnego z cenami obowiązującymi w  warsztatach. Równie niezrozumiałe są rabaty na części zamienne, czy potrącenia za materiały lakiernicze. Nie należą do wyjątków kreślenia „weryfikatorów” na fakturach, które zawierają pozycje zgodne z wcześniej zatwierdzonymi kosztorysami.

W tej sytuacji jest co najmniej zaskakująca bierna postawa Komisji Nadzoru Finansowego, która deklarowała wielokrotnie, że czuwa nad prawidłowością likwidacji szkód komunikacyjnych (patrz Interpelacja poselska nr 18371).

Wobec opisanej sytuacji w likwidacji szkód komunikacyjnych, wielkim zaskoczeniem było wprowadzenie przez Senat w dniu 13.02.2019 r. pierwszego czytania projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie  dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (Druk nr 3136) do obrad Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Przebieg obrad Komisji nad tym projektem w skrócie przedstawił, z upoważnienia Prezesa Automobilklubu Polski Romualda Chałasa, Janusz Szcześniak.

Senacki projekt ustawy, który wyklucza możliwość funkcjonowania tzw. bezgotówkowych rozliczeń szkody (upoważnienie poszkodowanego dla warsztatu) oraz m.in. kancelarii odszkodowawczych, został ostro skrytykowany przez wszystkich posłów. Pierwsze czytanie projektu zostało przerwane do czasu otrzymania stanowiska rządu. Posłowie zaakcentowali, że towarzystwa ubezpieczeniowe próbują przeforsować przepisy, które będą korzystne dla nich samych, a negatywne dla poszkodowanych.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Ireneusz Zyska zaznaczył, że jako radca prawny reprezentował poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Potwierdził, że powszechną praktyką jest zaniżanie odszkodowań, a ubezpieczyciele otwarcie proponują regularne ich zaniżanie. Nadmienił, że spotkał się z przypadkami wyroków spraw sądowych potwierdzających nawet 10-krotne zaniżanie kwot. Poseł wskazał, że proponowany projekt zniszczy pośredników, a zapewni dalszą bezkarność zakładów ubezpieczeń.

Poseł Arkadiusz Myrcha złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Następnie  Waldemar Konik, dyrektor departamentu szkód w pojazdach w Votum S.A., przedstawił praktyczne działania, które zmuszają zakłady ubezpieczeń do respektowania Wytycznych KNF z 16.12.2014 r. dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych. Otóż prowadzone są postępowania, aby poszkodowany mógł otrzymać dopłatę:

  • odszkodowania kosztów naprawy,
  • odszkodowania szkody całkowitej (wówczas gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu),
  • odszkodowania ubytku wartości handlowej pojazdu, tj.  utrata wartości pojazdu po naprawie.

Następnie Janusz Szcześniak przedstawił założenia wznowienia działalności od 2017 r. Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej, której zadaniem jest wydawanie rekomendacji do respektowania technologii naprawy pojazdu opracowanej przez producenta pojazdu.

Korzystając z obecności na seminarium Pana Posła Józefa Lassoty, zainteresowani przedstawili materiały do przygotowania interpelacji poselskich w zakresie ponoszenia kosztów funkcjonowania przedstawicielstwa Polskiej Izby Ubezpieczeń w Brukseli, wraz z oceną, na ile wpłynie to na podniesienie cen polis OC, oraz określania przepisów dla zakładów ubezpieczeń kwalifikowania pojazdów do szkody całkowitej.

Pan Poseł zadeklarował, że szczegółowo zapozna się z przedstawionym tematami i rozważy zasadność przygotowania interpelacji.

Pan Tadeusz Dąbrowski w podsumowaniu prowadzonej dyskusji na seminarium zaproponował, aby kolejne spotkanie z udziałem Pana Posła odbyło się jeszcze przed wakacjami, ponieważ tematów dotyczących nieprawidłowości w likwidacji szkód OC jest bardzo dużo i 90% poszkodowanych z 2,7 mln szkód OC nie można pozostawić samych wobec łamania prawa przez towarzystwa ubezpieczeniowe.