Seminarium projektu Europejskich Partnerów Społecznych

9 listopada br. w formie wideokonferencji miało miejsce seminarium eksperckie zorganizowane w ramach projektu opracowanego przez Europejskich Partnerów Społecznych (ETUC, BusinessEurope, CEEP, SMEunited)  mającego na celu przygotowanie ekspertyzy dot. lepszego wdrażania autonomicznych porozumień ramowych partnerów społecznych UE i wzmacniania potencjału  organizacji partnerów społecznych w krajach członkowskich UE. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali Pan Norbert Pruszanowski (Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji) oraz eksperci izb rzemieślniczych Pani Bogumiła Frąckowiak (Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu), Pani Małgorzata Wokacz-Zaborowska (Pomorska Izba Rzemieślnicza MŚP w Gdańsku) oraz Pani Katarzyna Wróbel-Szymanowska (Izba Rzemieślnicza w Opolu). Podczas seminarium eksperci zewnętrzni mieli możliwość zapoznania się z sytuacją w Polsce dot. wdrażania w/w porozumień ramowych oraz aktualnymi działaniami na rzecz wspierania budowy potencjału partnerów społecznych.

W kwestii wdrażania porozumień ramowych dot. m.in. nękania i przemocy w miejscu pracy przedstawiciele polskich związków zawodowych zwrócili uwagę na problem z brakiem jednoznacznego zobowiązania strony polskich pracodawców do ich wdrożenia w określonym czasie.

W ramach dyskusji dot. wspierania potencjału partnerów społecznych przedstawiciele ZRP zwrócili m.in. uwagę na brak precyzyjnej definicji w zakresie tzw. bezpośredniego i pośredniego wspierania potencjału partnerów społecznych, co powoduje w znacznym stopniu spore różnice zdań na temat pomiędzy przedstawicielami Komisji Europejskiej i polskimi partnerami społecznymi oraz powoduje ograniczone możliwości wsparcia partnerów społecznych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwrócono także uwagę na trudne negocjacje w tym zakresie z Komisją Europejską dot. kształtu wsparcia dla polskich partnerów społecznych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Komisja Europejska wyraziła wstępną opinię o braku potrzeby bezpośredniego wspierania rozwoju dialogu społecznego w Polsce, co zdaniem polskich partnerów społecznych jest niespójne z deklaracjami przedstawicieli Komisji na forum europejskim. Przedstawiciel Min. Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że rząd RP w pełni popiera opinię partnerów społecznych na ten temat i będzie czynić starania, aby w ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa dla Polski na lata 2021-2027 znalazły się zapisy umożliwiające realizację szeregu działań mających na celu wzmocnienie potencjału partnerów społecznych.

Powstały w ramach projektu raport zostanie zaprezentowany jeszcze w tym roku na forum Komitetu Dialogu Społecznego oraz Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego.