Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim

Sejmik Województwa Śląskiego zadecydował o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim. Ustanowienie roku powinno przyczynić się do popularyzacji tradycyjnego rzemiosła i stanowić inspirację do podjęcia partnerstwa przy organizacji inicjatyw i wydarzeń, co wpłynie na atrakcyjność regionu i poprawę jakości życia mieszkańców. W trakcie roku zaprezentowane zostaną zawody rzadkie, które powoli zanikają, jak również nowe, związane z nowymi technologiami.

Ustanowienie roku 2022 Rokiem Rzemiosła pozwoli uświetnić jubileusz stulecia powstania Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Warto podkreślić także znaczenie rzemiosła nie tylko w rozwoju przemysłu na Śląsku, ale i historyczny wpływ polskich rzemieślników oraz organizacji cechowych w dążeniu do niepodległości.

Sejmik przyjął również „Program współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi”. Dokument stanowi podstawę współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego. Program definiuje zasady, cele i obszary współpracy, zadania, które będą realizowane w danym roku.

W trakcie listopadowej sesji Sejmiku radni podjęli decyzję w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznaczy środki w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warto przypomnieć, że na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej przeznacza się w 2021 roku łącznie 22,5 mln zł. Kolejne 3,8 mln zł to środki na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, a 500 tys. zł na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanej fundacjom i organizacjom pozarządowym.

źródło: https://www.slaskie.pl/content/slaskie-wspiera-rzemioslo