Posiedzenie Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

17 listopada 2021 w formie wideokonferencji miało miejsce posiedzenie Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu z ramienia ZRP. Posiedzenie otworzył Pan Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Komitet koordynuje realizację wszystkich programów ujętych w Umowie Partnerstwa, w tym sprawdza, czy wsparcie unijne przynosi oczekiwane efekty. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Omówiono m.in. aktualny stan wdrażania programów operacyjnych (w tym działania podjęte w ramach programów operacyjnych w związku z pandemią COVID-19), stan prac nad nową perspektywą finansową UE na lata 2021-2027 oraz ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzw. ustawa wdrożeniowa) i strategię promocji nowych programów.

Mimo niedogodności spowodowanych pandemią, wdrażanie perspektywy 2014-2020 strona rządowa ocenia bardzo dobrze. Od uruchomienia programów do 14 listopada 2021 r. zainwestowano w Polsce już ponad 331 mld zł, czyli 92,5  proc. przypadających Polsce pieniędzy z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Samorządy, przedsiębiorcy, instytucje rządowe i organizacje pozarządowe realizują z wykorzystaniem współfinansowania unijnego ponad 95 tys.  inwestycji. Jesteśmy jednym z liderów, jeżeli chodzi o tempo refundacji pieniędzy unijnych w ramach polityki spójności 2014-2020. UE przekazała nam już 51 miliardów euro, czyli prawie ⅔ dostępnych dla Polski środków. Daje to nam czwarte miejsce w Unii Europejskiej. Prace nad Umową Partnerstwa na lata 2021-2027 są już bardzo zaawansowane. Projekt nowej umowy był szeroko konsultowany i w tej chwili jest w procesie zatwierdzania przez Radę Ministrów.

Natomiast projekt ustawy wdrożeniowej uzyskał już akceptację Komitetu Stałego Rady Ministrów. Przedstawiciel ZRP w imieniu  strony społecznej Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich złożył wniosek o pilne zorganizowanie spotkania roboczego mającego na celu szczegółowe omówienie uwag strony rządowej do stanowiska partnerów społecznych w tej sprawie przygotowanego w ramach prac w/w zespołu problemowego  oraz omówienie uwag zgłoszonych przez innych partnerów spoza administracji reprezentowanych w Komitecie.