Rzeczpospolita: Zawieszenie firmy da prawo do zasiłku

„Każde rozluźnienie przepisów ograniczających dostęp do świadczeń i pomocy z ustawy o promocji zatrudnienia jest cenne” – skomentował nowe przepisy Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskie w Rzeczpospolitej. „Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie pozbawi statusu bezrobotnego, a nawet pozwoli na uzyskanie świadczenia dla bezrobotnych. Takie korzystne dla biznesmenów zmiany przewiduje wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”

„Dotychczasowe rozwiązania nie mówiły jednoznacznie, w jakim okresie osoba posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej może jednocześnie mieć status bezrobotnego. Kwestia ta była przedmiotem interwencji rzecznika praw obywatelskich.”

„Zgodnie z nowymi przepisami statusu bezrobotnego nie będzie można nadal łączyć z faktem zarejestrowania działalności gospodarczej. Ograniczenie to nie będzie jednak bezwzględne. Ustawodawca ustalił, że na ten status może liczyć osoba, która zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o jej zawieszenie i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął.”

„Co więcej, osoba, która po zawieszeniu działalności zarejestrowała się w urzędzie pracy, będzie mogła uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Na prawo do tego świadczenia będzie musiała poczekać, bo zgodnie z przepisami zasiłek będzie jej przysługiwał po upływie 90 dni od zarejestrowania się w urzędzie. Oczywiście nie wystarczy zarejestrować działalność i zaraz ją zawiesić. W dalszym ciągu obowiązuje przepis, który uzależnia prawo do zasiłku od tego, by w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez 365 dni były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Dodatkowym warunkiem jest to, by podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy była kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.”

„Prowadzenie małej działalności jest obarczone dużym ryzykiem. Często utrata jednego zamówienia grozi położeniem całego przedsięwzięcia, jakim jest własna firma. Dlatego dobrze, że przedsiębiorca będzie mógł po zawieszeniu działalności bezpiecznie przeczekać czas dekoniunktury i skorzystać z oferowanych przez urząd pracy szkoleń czy innych form aktywizacji zawodowej – mówi Bartnik. – Dobrze też, że po pewnym okresie wyczekiwania będzie możliwe uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych. To ważne rozwiązanie dla mikrofirm działających sezonowo. – dodaje”
 
Więcej: rp.pl
Tomasz Zalewski
01.02.2011
LINK