Rzeczpospolita: Jest coraz mniej czasu na zmianę wpisu

Jak informuje dzisiejsza gazeta Rzeczpospolita „przedsiębiorcy powinni do końca grudnia 2009 roku zaktualizować wpisy we wszystkich rejestrach w zakresie aktualnie obowiązujących kodów PKD”.

 

„Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD, które weszło w życie 1 stycznia 2008 r. Wprowadza ono do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej nową klasyfikację PKD 2007.”

 

„Aktualizacja PKD w ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 19 grudnia 2008 r. jest zwolniona z opłat.”

 

„Od tego dnia wpis podmiotów zarówno do ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, jak i Krajowej Ewidencji Podatników następuje według PKD 2007. Traci moc rozporządzenie wprowadzające jako aktualną klasyfikację PKD 2004, a od początku 2010 r. przestanie zupełnie obowiązywać. Klasyfikacja zmieniła się znacznie, praktycznie wszystkie symbole, które obowiązywały w PKD 2004, zostały zmienione na nowe oraz uzupełnione nowymi pozycjami.”

 

„Od 1 lipca 2008 r. wszystkie urzędy statystyczne w Polsce miały obowiązek wysyłki do wszystkich podmiotów posiadających numer REGON ankiety aktualizacyjnej, w której zawarta była także aktualizacja kodów PKD na PKD 2007.”

 

„Przedsiębiorca powinien wypełnić ten dokument i następnie odesłać do urzędu. Na tej podstawie urząd wydaje nowe zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON zawierające zaktualizowane dane. Zbiór informatyczny rejestru REGON zostanie udostępniony ministrowi sprawiedliwości, ministrowi finansów i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz organom prowadzącym ewidencję działalności gospodarczej o podmiotach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez dany organ. Nie jest to jednak równoznaczne ze zmianą wpisu w ewidencji działalności czy z aktualizacją w KRS.”

 

Więcej: Rzeczpospolita

Katarzyna Popławska
08.10.2009
Rzeczpospolita