Rzeczpospolita: Edukacja bez pieniędzy

Jak donosi dzisiejsza Rzeczpospolita przedsiębiorstwo nie dostanie dofinansowania na kształcenie swojego pracownika, jeśli jest on pełnoletni. „Powód? Brak umowy o przygotowanie zawodowe. Faktyczna nauka profesji nie ma znaczenia.” – czytamy dalej w Rzeczpospolitej.

„Publikacja komentarza o finansowaniu kształcenia młodocianych (DF z 13 sierpnia) wywołała żywy odzew u czytelników. Oto dwa z problemów, o których rozwiązanie zwrócili się do nas.”

„Na koszt zakładu – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” zawiera umowy z uczniami szkoły specjalnej, którzy są już pełnoletni. Nie podpisuje jednak ł nimi umowy o przygotowanie zawodowe, ale zwykłą umowę o pracę na czas określony aż do momentu ukończenia trzyletniej szkoły zawodowej. Ci uczniowie też zdają egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców. Czy pracodawcy przysługuje refundacja wynagrodzeń i składek ZUS i dofinansowanie kosztów kształcenia tych młodych ludzi? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.”

„Czytelnik miał kłopot z formą zatrudnienia młodego pracowni- ka, bo choć miał on się uczyć zawodu, to niestety nie na podstawie umowy o przygotowanie zawodowe. Ta bowiem jest zastrzeżona tylko dla młodocianych, którzy:
– nie ukończyli 18 lat
– nie mają kwalifikacji zawodowych.”

„W opisywanym przypadku został spełniony tylko ten ostatni warunek. To jednak stanowczo za mało, by zastosować przepisy 0 przygotowaniu zawodowym i tym samym starać się o dofinansowanie kosztów kształcenia 1 o refundację wynagrodzeń i składek ZUS. Sytuacja patowa, a czytelnik wybrnął z niej dość karkołomnie. Otóż zawarł zwykłą umowę o pracę, zaznaczając w niej, że młody człowiek (w świetle przepisów prawa nie można mówić 0 młodocianym) będzie się uczył zawodu. Teoretycznie nie ma w tym nie złego, bo osoba pełnoletnia też może się kształcić i przystępować do egzaminu czeladniczego. Jednak koszt kształcenia 1 zatrudnienia takiej osoby ponosi tylko pracodawca. Warto jeszcze wiedzieć, że nauka w szkole specjalnej ma znaczenie tylko wtedy, gdy umowa została zawarta przed ukończeniem 18 roku życia a okres kształcenia został wydłużony zgodnie z przepisami o kształceniu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.”
 

Więcej: Rzeczpospolita
Marta Gadomska
20.08.2010