Extra Galicja: Projekt mistrz

„Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).” – czytamy w Extra Galicji.

„Całość kwoty, jaką przewidziano na jego realizacje, to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowią środki EFS. Środki te będą przeznaczone m.in. na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty oraz na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jako Instytucją Pośrednicząca II stopnia przeprowadziła nabór wniosków do konkursu PO KL Działanie 9.3 – „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”, do którego został zakwalifikowany i najwyżej oceniony projekt „Projekt Mistrz” – przygotowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, która jest pomysłodawcą i koordynatorem działań projektu oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu – partner projektu.”

„Strategia UE „Edukacja i szkolenie 2010″ nakłada na regiony i kraje członkowskie obowiązek wzmacniania działań związanych z ustawicznym kształceniem dorosłych, w tym uznawania i potwierdzania formalnego i nieformalnego wykształcenia. Tymczasem wg GUS w 2009 r. w Małopolsce w zbiorowości osób w wieku 25-64 lata jedynie co trzecia pod- jęła jakąkolwiek formę aktywności edukacyjnej, w tym w systemie „szkolnym”, naukę kontynuowała zaledwie co dwudziesta osoba w wieku 25-64. Wg raportu z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce w 2009 roku szczególny nacisk powinien być położony na promowanie i rozwój kształcenia zawodowego w tym potwierdzanie kwalifikacji egzaminem zewnętrznym. W polskim systemie rozwoju zawodowego jedna z form potwierdzania kwalifikacji zawodowej jest egzamin mistrzowski.”

Więcej: Extra Galicja
19.08.2010