Rzeczpospolita: Dla kogo pomoc w kryzysie

„Firmy prowadzące uproszczoną księgowość nie są w stanie złożyć sprawozdania finansowego, wymaganego przy ubieganiu się o pomoc w czasie kryzysu”

„Dlatego Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do Jolanty Fedak, minister pracy i polityki społecznej, z prośbą o takie sformułowanie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla przedsiębiorców i pracowników, by nie wykluczało ono tej grupy przedsiębiorców z beneficjentów pomocy.” – czytamy w Rzeczpospolitej.

„Z projektu rozporządzenia wynika mianowicie, że starający się o pomoc państwa na podstawie tych przepisów będą musieli złożyć sprawozdanie finansowe spółki. Tymczasem przedsiębiorcy prowadzący uproszczoną księgowość nie mają możliwości na podstawie swoich ewidencji sporządzić sprawozdania finansowego wymaganego przez te przepisy.”

„Związek Rzemiosła Polskiego uważa, że dla przedsiębiorców nieprowadzących pełnej księgowości dokumentem zastępującym sprawozdanie wymagane przez projekt rozporządzenia mogłoby być roczne zeznanie o wysokości osiągniętych dochodów (poniesionej straty) PIT-36 lub 36-L albo też zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-28), jeżeli dana firma rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.”

Mateusz Rzemek
Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/341884.html