Rok Szkoły Zawodowców. Podsumowanie konsultacji społecznych

Zachęcamy do przeczytania artykułu na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego działań, jakie resort będzie podejmował w tym i kolejnych latach w zakresie kształcenia zawodowego.

Z uwagi na różnorodność tematów poruszanych w procesie konsultacji w niniejszym podsumowaniu ministerstwo przedstawia najczęściej podejmowane zagadnienia wraz z informacją o sposobie ich wykorzystania. Dokument zawiera następujące działy: Współpraca z pracodawcami; Rozwój pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się; Rozwój doradztwa zawodowego oraz systemu informacji edukacyjno-zawodowej; Wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe; Doskonalenie procesu potwierdzania efektów kształcenia zawodowego; Doskonalenie procesu potwierdzania efektów kształcenia zawodowego – działania.

W ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 zostaną utworzone na poziomie centralnym zespoły partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego (stowarzyszenia zawodowe, organizacje  pracodawców i związki zawodowe), które we współpracy z radami sektorowymi przewidywanymi do uruchomienia przez PARP zidentyfikują potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe na rynku pracy.
Więcej: LINK