Roczny przegląd zaangażowania partnerów społecznych w proces Semestru Europejskiego

29 listopada 2023 w formie hybrydowej miało miejsce spotkanie eksperckie mające na celu  dokonanie analizy zaangażowania partnerów społecznych w reformy i politykę w ramach Semestru Europejskiego, przygotowanie krajowych planów odbudowy i odporności oraz rozwój dialogu społecznego. ZRP reprezentował Pan Norbert Pruszanowski, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach corocznego przeglądu przeprowadzanego przez Komitet ds. Zatrudnienia (EMCO). Dotyczyło trzech państwach członkowskich UE:  Węgier, Polski i Rumunii, które otrzymały szczegółowe zalecenia dotyczące dialogu społecznego na 2023 rok. Celem Komitetu Zatrudnienia i Komisji Europejskiej jest wzmocnienie zaangażowania partnerów społecznych w kształtowanie polityk zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zatrudnienia i roczną strategią zrównoważonego wzrostu. Podczas spotkania przedstawiciele  administracji rządowej z w/w państw UE  poinformowali, w jaki sposób angażują partnerów społecznych w reformy w ramach semestru i plany krajowe. Strona pracodawców  i związki zawodowe przedstawili swoje opinie w tej kwestii. Ich zdaniem konsultacje w sprawie reform gospodarczych, reform rynku pracy oraz krajowych planów odbudowy i odporności nadal (w porównaniu z sytuacją w poprzednim roku) funkcjonują na niezadowalającym poziomie. Pomimo istnienia formalnego otoczenia instytucjonalnego w tych krajach postęp jest widoczny, jednakże różnie oceniany przez stronę rządową, organizacje pracodawców i stronę związków zawodowych.

Przedstawiciel ZRP przytoczył przykład dobrej praktyki współpracy administracji rządowej w Polsce z partnerami społecznymi, którą jest przygotowanie działań na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego i budowy potencjału partnerów społecznych w ramach nowego programu krajowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ pt „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, zaznaczając, że podobne działania są wdrażane na szczeblu regionalnym, jednakże w części regionów wsparcie tego typu jest skierowane łącznie do partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych. Podkreślił także , że Komitet Monitorujący Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności w Polsce nie ma wpływu na kryteria wyborów projektów, co zdaniem polskich partnerów społecznych znacząco obniża jego kompetencje i realny wpływ polskich partnerów społecznych na zakres realizowanych działań w ramach tego programu.