Raport Komisji Europejskiej nt. dostępu MŚP do zamówień publicznych

25 listopada 2010 roku Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do zamówień publicznych w latach 2006-2008.

Liczba zamówień publicznych udzielanych w latach 2006-2008 wzrastała w każdym państwie członkowskim średnio o 19%. Państwem o największej liczbie zamówień publicznych jest Francja (88 033), a zaraz potem – Polska (37 688), zaś dopiero na trzecim miejscu plasują się Niemcy (37 287). Warto zauważyć, że Włochy (19 671), Wielka Brytania (23 826) i Hiszpania (27 096), mimo że to kraje większe niż Polska, dużo rzadziej udzielają zamówień publicznych. Komisja Europejska szacuje, że wartość zamówień publicznych udzielanych we wszystkich państwach członkowskich stanowi 19% PKB całej Unii Europejskiej.

Komisja Europejska zauważa, że mimo jej licznych starań, rynek zamówień publicznych wciąż pozostaje zamknięty dla MŚP, które pozyskują tylko 34% łącznej liczby zamówień (w tym mikroprzedsiębiorstwa – 6%, małe – 12%, średnie – 16%). Największy dostęp do rynku dla MŚP zapewnia Bułgaria, gdzie 80% zamówień trafia do mniejszych przedsiębiorców. Polskę, która tylko 30% zamówień kieruje do MŚP, znajdziemy pod koniec tej listy w towarzystwie Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii i Czech.

Co więcej okazuje się, że MŚP generalnie otrzymują częściej zlecenia budowniczo-inżynieryjne, aniżeli dostaw. Korzystniejsze dla sektora prywatnego jest również dzielenie ofert na mniejsze części – tę technikę często wykorzystuje się m.in. w Polsce.

W raporcie zostały zidentyfikowane największe bariery w dostępie MŚP do rynku zamówień publicznych: trudności w uzyskaniu informacji o aktualnych przetargach, brak wiedzy nt. procedur konkursowych, zbyt wysokie koszty przygotowania wniosku, wysoki poziom wymaganych kwalifikacji, niezrozumiały język administracji. Komisja szczególnie krytykuje niechęć urzędników do zagranicznych oferentów.

Autorzy raportu przedstawiają propozycje środków zaradczych, m.in. uproszczenie procedur przetargowych, wykorzystywanie różnych kanałów komunikacji przy ogłoszeniach, promowanie i wzmacnianie dialogu między sektorem publicznym i prywatnym, jak również udzielanie informacji zwrotnej przedsiębiorcom, których oferty były odrzucane.

Komisja przypomina także o własnych dotychczasowych inicjatywach w zakresie otwierania rynku zamówień publicznych na MŚP:
– Pakiet dyrektyw z 2004 roku: dyrektywa w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, oraz dyrektywa w sprawie koordynacji procedur udzielenia zamówień przez podmioty działające w sektorach wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych;
– Promowanie dobrych praktyk współpracy MŚP z sektorem publicznym, m.in. za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network, która m.in. prowadzi szkolenia przedsiębiorców z zakresu procedur przetargowych;
– Włączanie propozycji zwiększania dostępności rynku zamówień publicznych dla MŚP do wielu innych inicjatyw i strategii Komisji, m.in. Small Business Act.

Raport dostępny jest w wersji angielskiej: LINK

Mapka „Udział MŚP w rynku zamówień publicznych 2006-2008”: LINK