Przyszłość rzemieślniczego przygotowania zawodowego zagrożona

W dniach 11-12 października Związek Rzemiosła Polskiego zorganizował spotkanie konsultacyjne, poświęcone zmianom w prawie oświatowym, które niekorzystnie wpłyną na poziom edukacji zawodowej w rzemiośle.

W pierwszym dniu w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele struktury ZRP i Rady Dialogu Społecznego oraz zaproszeni goście, m.in. Pani Poseł Joanna Fabisiak, przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. MŚP) – Maria Kordowska, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Małgorzata Podgórska i Artur Rozbicki, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – Krystyna Wiaderny-Bidzińska, Forum Związków Zawodowych – Sławomir Wittkowicz, Związku Nauczycielstwa Polskiego – Ewa Konikowska oraz Konfederacji Lewiatan – Jakub Gontarek. Na spotkaniu podjęto próbę weryfikacji najważniejszych zapisów w ustawie o rzemiośle oraz przypomniano o konieczności pielęgnowania sprawdzonych modeli kształcenia, które pozwolą na zachowanie dorobku kultury edukacyjnej. Kluczowe było podkreślenie roli pracodawcy w procesie kształcenia zawodowego, która wraz z zaproponowanymi przez rząd zmianami ulegnie marginalizacji.

Na spotkaniu poruszany był również temat wdrażania rozwiązań i działań w celu promocji i podniesienia jakości kwalifikacji zawodowych poprzez wdrażanie cyfryzacji i digitalizacji do niektórych elementów walidacji kwalifikacji czeladnika i mistrza oraz nowych narzędzi w procesie uzyskiwania kwalifikacji w rzemiośle, jak platforma EWR. Przedstawione zostały także problemy związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFS „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II” na tle doświadczeń członków komisji egzaminacyjnych oraz wizja kwalifikacji czeladnika i mistrza, jako elementu systemu.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Jego celem było określenie postulatów, które w formie protestu będą skierowane do władz, ze szczególnym uwzględnieniem Prezydenta RP oraz Parlamentu.

Zapraszamy do zapoznania się z postulatami Związku Rzemiosła Polskiego dotyczącymi projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.

Spotkanie sfinansowano ze środków Rady Dialogu Społecznego.

fot. Dorota Malinowska