Przegląd zaangażowania partnerów społecznych w proces Semestru Europejskiego

8 grudnia 2020 r. w formie wideokonferencji miało miejsce spotkanie eksperckie mające na celu  dokonanie analizy zaangażowania partnerów społecznych w reformy i politykę w ramach Semestru Europejskiego oraz przygotowanie krajowych planów odbudowy i odporności. ZRP reprezentował Pan Norbert Pruszanowski, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach corocznego przeglądu przeprowadzanego przez Komitet ds. Zatrudnienia (EMCO). Skoncentrowano się na trzech państwach członkowskich, Węgrzech, Polsce i Rumunii, które otrzymały szczegółowe zalecenie dotyczące dialogu społecznego na 2020 r. Celem Komitetu Zatrudnienia i Komisji Europejskiej jest wzmocnienie zaangażowania partnerów społecznych w kształtowanie polityk zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zatrudnienia i roczną strategią zrównoważonego wzrostu na 2021 r. Podczas spotkania przedstawiciele  administracji rządowej  wyjaśnili, w jaki sposób angażują partnerów społecznych w reformy w ramach semestru i plany krajowe. Strona pracodawców  i związki zawodowe przedstawili swoje opinie w tej kwestii. Ich zdaniem konsultacje w sprawie reform gospodarczych, reform rynku pracy oraz krajowych planów odbudowy i odporności funkcjonują na niezadowalającym poziomie. Pomimo istnienia formalnego otoczenia instytucjonalnego w tych krajach postęp jest powolny. Terminowe i rzeczowe konsultacje z partnerami społecznymi oraz rzeczywisty dialog społeczny, na poziomie trójstronnym i dwustronnym, mają zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania skutkom kryzysu. Partnerzy społeczni muszą być zaangażowani przez rządy w projektowanie i wdrażanie krajowych planów odbudowy i odporności. Połączenie inwestycji oraz reform gospodarczych, społecznych i rynku pracy wymaga prawdziwego zaangażowania partnerów społecznych, w tym przedstawicieli rzemiosła i MŚP.

Zwrócono także uwagę na konieczne rozróżnienie między rolą partnerów społecznych w gospodarce i na rynkach pracy a rolą innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Zakończyła na temat przydatności tego corocznego procesu do podsumowania postępów i dalszego nalegania na bardziej zdecydowane wysiłki.