Przegląd stanu wdrożenia „Small Business Act” z udziałem członków EKES

Grupa Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego we współpracy z UEAPME – Europejską Unią Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw – oraz BusinessEurope i Eurochambers, zorganizowała 2 grudnia 2010 roku w Brukseli konferencję poświęconą podsumowaniu dwóch lat realizacji programu „Small Business Act”.

Uczestnicy konferencji dość krytycznie ocenili stopień wdrożenia „Small Business Act”, zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Przedsiębiorcy wezwali Komisję Europejską do podjęcia konkretnych działań, zamiast tworzenia kolejnych planów i strategii. Wypracowano 10 zaleceń dla decydentów ze szczebla krajowego i europejskiego w sprawie skuteczniejszego urzeczywistniania założeń „Small Business Act”.

W dyskusji nad wdrożeniem „Small Business Act” brali udział przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, a jednocześnie członkowie Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Jan Klimek (Zastępca Prezesa ZRP, Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach) oraz Tadeusz Kliś (Zastępca Prezesa ZRP, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu). Ich zdaniem, lista 10 zaleceń sformułowanych podczas posiedzenia nie wyczerpuje wszystkich postulatów przedsiębiorców w tej sprawie.

Jan Klimek podkreśla, że „Small Business Act” powinien w większym stopniu uwzględniać interesy mikroprzedsiębiorstw (które włączone do kategorii MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, są zbyt często pomijane) i w większym wymiarze włączać środowiska reprezentujące mikroprzedsiębiorstwa w proces konsultowania decyzji politycznych.

Natomiast Tadeusz Kliś zwraca szczególną uwagę na wciąż aktualną kwestię utrudnionego dostępu MŚP do rynku zamówień publicznych oraz decydującym w procedurze przetargowej kryterium cenowym, co nierzadko wymusza na oferentach spychanie pracowników do szarej strefy.

Informacja prasowa EKES na temat konferencji dot. „Small Business Act”, 02.12.2010 – LINK
Stanowisko ZRP w sprawie realizacji programu „Small Business Act” w 2009 roku – LINK