Propozycje Komisji Europejskiej mające na celu pogłębienie jednolitego rynku usług

Zaledwie około 8 proc. małych i średnich przedsiębiorstw prowadzi swoją działalność w innych państwach członkowskich. Zdaniem Komisji Europejskiej, te wyniki są bardzo niezadowalające, a rynek usług Unii Europejskiej nadal kryje w sobie duży potencjał, który należy jak najlepiej wykorzystać.

Ożywieniu sektora usług miała służyć Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 12 grudnia 2006 roku dotycząca usług na rynku wewnętrznym.

Dyrektywa usługowa ustanowiła ogólne ramy prawne, których założeniem była likwidacja barier w prowadzeniu działalności usługowej na terytorium Unii Europejskiej. Przepisy dyrektywy usługowej zobowiązały państwa członkowskie między innymi do uproszczenia procedur dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności usługowej oraz transgranicznego świadczenia usług, jak również rozszerzyły katalog praw usługobiorców. Dyrektywa nałożyła na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do jej wykonania w terminie do dnia 28 grudnia 2009 roku

Wraz z upływem terminu przewidzianego na transpozycję dyrektywy usługowej, na początku 2010 roku, państwa członkowskie razem z Komisją Europejską przystąpiły do wzajemnej oceny skutków jej wdrażania w praktyce. Z podsumowania wyników wzajemnej oceny można wywnioskować, że chociaż rozwiązania zaproponowane w dyrektywie zostały przyjęte z zadowoleniem przez organizacje reprezentujące pracodawców i pracowników poszczególnych państw członkowskich, to w dalszym ciągu pozostaje wiele przeszkód do pokonania.

Więcej informacji: LINK
Dyrektywa 2006/123/WE z 12.12.2006 dotycząca usług na rynku wewnętrznym: LINK
Polska – ocena wdrażania dyrektywy usługowej: LINK
Podsumowanie wzajemnej oceny z wdrażania dyrektywy usługowej (tylko wersja angielska): LINK