Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii trafił do Premiera

Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został przekazany projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z wnioskiem o pilne rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu stałego Komitetu Rady Ministrów.
 Na podstawie zgłoszonych wniosków i ustaleń przyjętych w toku uzgodnień, a także nadesłanych uwag przez stronę społeczną, wprowadzone zostały poprawki do projektu ustawy. 

Najważniejsze i najczęściej zgłaszane uwagi dotyczyły m.in.:
• doprecyzowania przepisów regulacji;
• wprowadzenie nowych definicji,
• odformalizowania regulacji dotyczących mikroinstalacji;
• gwarancji przyłączeń przedsiębiorstw energetycznych działających w sektorze OZE;
• obowiązku zakupu ciepła wytworzonego w instalacji OZE;
• obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, przez zdefiniowany w przepisach ustawy podmiot (sprzedawcę zobowiązanego);
• gwarancji utrzymania opłaty zastępczej na stałym poziomie;
• mechanizmów aukcyjnych dotyczących ustalania gwarantowanych cen zakupu wytwarzanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
• potrzebie waloryzacji przydzielanych taryf o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług;
• rozszerzenia możliwości wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji o wspieranie mikrobiogazowni;
• określenie prosumentów – wytwórców (wytwarzających energie elektryczną
w mikroinstalacji) na własne potrzeby i wytwórców prowadzących działalność gospodarczą w mikroinstalacji;
• sposobu rejestracji działalności gospodarczej i zgodności z przepisami innych ustaw;
• niezrozumiałego i skomplikowanego systemu kolorowych certyfikatów;
• niezrozumiałego sposobu wyznaczania cen referencyjnych.
Więcej: LINK