Projekt „Ukierunkowani na rozwój”

We wrześniu rozpoczęła się realizacja projektu „Ukierunkowani na rozwój”, którego Liderem jest  Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku a partnerami Związek Rzemiosła Polskiego,  Cech Rzemiosł Różnych w  Bytowie oraz Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Spółdzielnia w Gdańsku.

Projekt został złożony w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój działanie 2.2 Wsparcie  na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Celem głównym projektu jest przygotowanie sektora MSP do zarządzania strategicznego, a cel  szczegółowy to wzrost liczby mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które wykorzystują wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wpływających na rozwój przedsiębiorstwa a także pozwalają na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach.

Projekt zakłada stworzenie planów rozwojowych dla 198 firm, w tym 165 typu mikro z woj. pomorskiego. Firmy uczestniczące w projekcie otrzymają kompleksowe wsparcie doradcze przygotowujące kadrę kierowniczą do zarządzania strategicznego poprzez zidentyfikowanie celów strategicznych i wyznaczenie ścieżek ich realizacji. Wsparcie umożliwi zrozumienie posiadanego potencjału i zaplanowanie dla pracowników działań rozwojowych wspierających osiąganie celów strategicznych firmy.

Związek Rzemiosła Polskiego będzie przede wszystkim realizował zadania dot. upowszechniania wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach rozwojowych, wykraczających poza „Bazę Usług Rozwojowych” i działania wdrożeniowo-interwencyjne.

Zakończenie projektu planowane jest na koniec maja 2018 roku.