Projekt „Kompetencje dla budownictwa” I i II edycja

KDK Info Sp. z o.o.  realizuje projekt „Kompetencje dla budownictwa” I i II edycja, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

I edycja projektu realizowana jest w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2021
I edycja projektu realizowana jest w okresie od od 01.04.2020 do 30.09.2022

Projekt jest skierowany do MŚP oraz ich pracowników z sektora budownictwa (PKD F) z całej Polski.

Celem I edycji projektu jest podniesienie do końca czerwca 2021, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa w następujących obszarach tematycznych:

  • dekarz
  • betoniarz-zbrojarz
  • montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych
  • kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno-finansowym
  • sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
  • umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling)

Rekomendowanymi formami wsparcia są szkolenia oraz studia podyplomowe.

Wartość dofinansowania do usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis udzielaną przedsiębiorcom. Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów usługi.

W ramach projektu Przedsiębiorcy mogą otrzymać aż 16 000,00 zł  wsparcia na realizację usług rozwojowych dla siebie i swoich pracowników.

Celem II edycji projektu jest podniesienie do końca września 2022, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa w następujących obszarach tematycznych:

  • Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie;
  • Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW;
  • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 PRK;
  • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 PRK i wyżej

Rekomendowanymi formami wsparcia są szkolenia językowe – branżowe (w tym on-line) szkolenia zawodowe, specjalistyczne oraz zakończone egzaminem państwowym i uprawnieniami SEP oraz szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie.

Wartość dofinansowania do usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis udzielaną przedsiębiorcom. Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów usługi.

W ramach projektu Przedsiębiorcy mogą otrzymać aż 7 800,00 zł  wsparcia na jednego pracownika, przeznaczone na realizację usług rozwojowych.

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP. Wpłynie to na ograniczenie barier równości płci. Nabyte przez Kobiety kompetencje przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy (większe szanse na lepszą pracę/awans/utrzymanie zatrudnienia).

Jak skorzystać z usług rozwojowych z dofinansowaniem?

Szczegółowe informacje na temat Projektu oraz zasad rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://akademiabudowlana.com.pl/ oraz pod numerem telefonu 501 815 636.