Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych. Konkurs

30 czerwca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

Cele projektu pilotażowego:

  • zapewnienie doradztwa, pomocy technicznej oraz działań doradczych i zalecenia dla państw członkowskich zainteresowanych rozwojem w sektorze usług osobistych, opiekuńczych i domowych (Personal and Household Services – PHS);
  • wspieranie wymiany dobrych praktyk między kluczowymi zainteresowanymi stronami: krajowa czy lokalna administracja publiczna oraz organizacje pracowników domowych, opiekunów i opiekunów pracodawcy;
  • w zakresie: dialog społeczny i godne warunki pracy-projekt ma na celu ułatwienie profesjonalizacji tych miejsc pracy, rozpowszechnianie informacji na temat prawa i obowiązków pracowników i pracodawców oraz tworzenie i rozwój skutecznego dialogu społecznego.

Na konkurs VP/2018/013 Komisja Europejska przeznacza 700 tys. euro. KE, jako jednostka odpowiedzialna za rozstrzygnięcie konkursu, sfinansuje jeden  projekt. Grant Komisji nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Natomiast 15 % kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów jako wkład własny.

Projekty powinny trwać od 12 do 18 miesięcy. Muszą być złożone przez KONSORCJUM podmiotów składający się z minimum 4 podmiotów:

  • z co najmniej dwiema federacjami europejskimi organizacji pracowników z obszaru usług opiekuńczych i domowych.
  • z co najmniej dwiema federacjami europejskimi organizacji pracodawców z obszaru usług opiekuńczych i domowych.

LIDEREM projektu MUSI być jedna z ww. federacji.

Szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=536&furtherCalls=yes

http://ec.europa.eu/social/main.jspcatId=629&langId=en&callId=536&furtherCalls=yes

Zachęcamy do udziału w konkursie.