Program Czeladnik w Tarnowie i Nowym Sączu

Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” skierowany jest do uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie  (Rzemieślnicza ZSZ) oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu (ZSZ im. Świętego Józefa). Program realizowany jest od sierpnia 2009 roku do lipca 2010 roku.

W rzemieślniczych szkołach zawodowych proces edukacyjny opiera się na współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcą – rzemieślnikiem, który zatrudnia ucznia jako pracownika młodocianego i przyucza go do zawodu. W programie uczestniczy 75 proc. uczniów ostatnich klas kształcących się w branżach: gastronomicznej, budowlanej, samochodowej, handlowo-usługowej (najliczniejszych, najbardziej reprezentatywnych).

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w dwóch rzemieślniczych szkołach zawodowych oraz zwiększenie konkurencyjności ich absolwentów na rynku pracy do końca roku szkolnego 2009/10. 

W trakcie projektu zaplanowano osiągniecie rozwoju najważniejszych kompetencji uczniów objętych projektem, podniesienie atrakcyjności i różnorodności zajęć prowadzonych w szkołach oraz poprawę jakości praktycznej nauki zawodu. Ponadto, w ramach zajęć pozalekcyjnych przeprowadzone zostaną kursy komputerowe i branżowego języka angielskiego zwiększające szanse młodych absolwentów na zdobycie pracy lub dalszą edukację.

W ramach działań motywacyjnych 40 najlepszych uczniów zostanie nagrodzonych sześciodniową wycieczką edukacyjno-rekreacyjną.

Równolegle prowadzone będą szkolenia nauczycieli i pracodawców mające na celu podniesienie atrakcyjności teoretycznego nauczania zawodowego i wzrost efektywności praktycznej nauki zawodu. W trakcie warsztatów metodycznych nauczyciele zapoznani zostaną ze sposobami wdrażania skutecznych form i aktywizujących metod nauczania oraz doskonalone będą umiejętności pracy dydaktycznej z uczniami z trudnościami w nauce. Zaplanowano 2-dniowe szkolenia prowadzone  na temat skutecznej metodyki nauczania teoretycznego i oceniania, kształtującego świadomość osiągania zamierzonych celów nauczania.

Pracodawcy wezmą udział w warsztatach wyjazdowych gdzie przedstawione zostaną im problemy zastosowania dokumentacji programowej i prawa oświatowego oraz metodyki zajęć praktycznych. Aby tego typu spotkania osiągnęły zamierzone cele oraz przysłużyły praktycznej wymianie doświadczeń, do udziały w tych spotkaniach zaproszeni zostali przedstawiciele szkół bezpośrednio zaangażowani w edukację uczniów.

Szczegółowe informacje na stronie: LINK