Pracodawcy przeciwko zmianom w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

W liście do kluczowych osób w państwie przedstawiciele organizacji pracodawców – Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związku Rzemiosła Polskiego – wyrażają zaniepokojenie wobec zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Według pracodawców tryb pracy nad rządowym projektem ustawy  jest kolejnym przykładem lekceważenia partnerów społecznych i podważa ich zaufanie do organów administracji rządowej.

Na końcowym etapie prac nad rządowym projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w jego treści znalazł się nowy, bardzo kontrowersyjny, przepis zmieniający ustawę – kodeks karny (art. 296 kk). Wprowadza on podstawę prawną do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, którzy – nawet w wyniku nieumyślnego niedopełnienia obowiązków – stworzyli warunki umożliwiające popełnienie przestępstwa nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym lub nie zapobiegli jego popełnieniu.

Zmiana ta ma charakter systemowy. Dotychczasowym brzmieniem art. 296 kk objęte były, bowiem wyłącznie osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą. Propozycja ta dotyczy bezpośrednio funkcjonowania przedsiębiorców.

Pomimo tego, zmianę w art. 296 kk wprowadzono do projektu bez jakichkolwiek konsultacji ze stroną społeczną, w tym organizacjami przedsiębiorców. Przypominamy, że projekt jest już na finiszu prac rządowych i czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów. W żadnej z wersji projektu, które podlegały konsultacjom, a nawet skierowanej do prac Komisji Prawniczej tej propozycji nie było.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych sama w sobie budzi olbrzymie zaniepokojenie środowisk przedsiębiorców. Dotąd zasadą jest, że podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności, jeżeli wcześniej prawomocnym wyrokiem skazano osobę działającą w jego imieniu. W projekcie zrezygnowano z tej przesłanki. Intencja, aby karać podmiot zbiorowy za działania osób zatrudnionych oraz osób trzecich powiązanych z przedsiębiorstwem w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa oznacza w praktyce, że jakakolwiek realizacja celu gospodarczego przez przedsiębiorcę będzie obarczona olbrzymim ryzykiem.

Wprowadzenie, przy okazji prac nad tą ustawą, zmiany w art. 296 kk, a w szczególności bardzo nietransparentny tryb jej przeprowadzenia podważa zaufanie przedsiębiorców do administracji rządowej i godzi w wizerunek Polski w oczach przyszłych i już obecnych na naszym rynku inwestorów – dodają szefowie organizacji pracodawców.

Pracodawcy przeciwko zmianom w ustawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych