Prace nad nową formułą dialogu społecznego w Polsce zakończone

W Dobieszkowie, 20-21 marca, odbyło się wyjazdowe spotkanie ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz sekretarza stanu Jacka Męciny z organizacjami partnerów społecznych. Ze strony społecznej uczestnikami byli liderzy NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych oraz szefowie Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Bussines Centre Club.

Głównym tematem obrad było podsumowanie negocjacji strony pracodawców i związków zawodowych dotyczących projektu ustawy „O Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego”,

regulującej funkcjonowanie instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.

Zgodnie z ustaleniami, w miejsce Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych ma powstać Rada Dialogu Społecznego, a WKDS – wojewódzkie rady dialogu społecznego. Najważniejszym kierunkiem zmian jest poszerzenie kompetencji Rady Dialogu Społecznego i partnerów społecznych. Rada ma być niezależna od rządu. Jej członków wskazywać będą uczestniczące w jej pracach organizacje związkowe, pracodawców oraz Premier RP.

Związkowi Rzemiosła Polskiego udało się przekonać wszystkich partnerów społecznych, a także i stronę rządową iż specyfika naszej organizacji wymaga odmiennego traktowania, dzięki czemu udało się wpisać w projekt nowej ustawy że reprezentatywność organizacji pracodawców będzie liczona na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców lub ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Tym samym zostaliśmy uznani za poważnego partnera dialogu i na stałe wpisani do ustawy. Kryteria uzyskania reprezentatywności dla organizacji pracodawców zostały zaostrzone, natomiast  dla związków zawodowych pozostały na zasadach obowiązujących w dotychczasowej ustawie o Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.

Nadano nowemu ciału dialogu społecznego uprawnienia inicjowania procesu legislacyjnego, na zasadach określonych w ustawie,. Przewodniczenie nowej radzie będzie się odbywać rotacyjnie strona związkowa, pracodawców i rządowa. Kadencja przewodniczącego ma trwać 1 rok. Nastąpiły również zmiany w funkcjonowaniu nowych WRDS.
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz ma przedstawić efekty wspólnych prac Radzie Ministrów.
Minister Pracy zobowiązał się, iż ustawa trafi do Sejmu RP już w maju 2015 r.
 

W załączniku:
Pełna informacja: LINK
Pierwsza strona zaakceptowanego projektu ustawy o Radzie DS: LINK
Regulamin Rady i Biura Rady: LINK