Posiedzenie Zespołu roboczego ds. Wsparcia Przedsiębiorców

W dniu 02.10.br. odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. Wsparcia Przedsiębiorców pracującego w Ministerstwie  Finansów. Stronę pracodawców RDS reprezentowała Elżbieta Lutow ze Związku Rzemiosła Polskiego.

Głównym tematem posiedzenia było omówienie problemu możliwości wsparcia podatników  przez urzędy skarbowe w procesie rejestracji działalności gospodarczej. Sprawa została zasygnalizowana MF przez urzędy skarbowe. W opinii urzędów skarbowych, część przedsiębiorców rejestrując działalność ma problemy z prawidłowym wypełnieniem wniosku CEIDG. Dotyczy to w szczególności informacji o wyborze formy opodatkowania i kodu PKD. Zdarza się, że pomyłki w tej części wniosku mają negatywne skutki podatkowe dla przedsiębiorcy  (np. podatnik nie zdaje sobie sprawy, że nie spełniał warunków do wyboru określonej formy opodatkowania, albo w związku z tym, że informacja w CEIDG o formie opodatkowania nie jest obowiązkowa, podatnik nie wie, że w tej sytuacji dokonał już wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych i tym samym traci, prawo np. do ryczałtu). Przedstawiciel MF poinformował, że nadal zdecydowana  większość podatników wybiera złożenie wniosku w formie papierowej. W tej sytuacji MF zaproponowało rozważenie utworzenia w urzędach skarbowych  specjalnych stanowisk do obsługi podatników w rejestracji działalności gospodarczej.

W dyskusji nad sposobem rozwiązania tego problemu uzgodniono podjęcie następujących działań wielotorowych:

– mając na uwadze niski poziom wiedzy prawnopodatkowej podatników stwierdzono, że należy podjąć działania edukacyjne, w tym m.in. poprzez opracowanie poradnika CEIDG, który w sposób przystępny przedstawi objaśnienia do wniosku CEIDG,

– rozważenie w jaki sposób upowszechnić elektroniczne składanie wniosków CEIDG, m.in. poprzez znalezienie rozwiązań umożliwiających składanie ich przy udziale biur rachunkowych prowadzących obsługę księgowo-podatkową ich działalności (wniosek przedstawiciela pracodawców),

– w związku, z tym, że jak poinformowano,  najwięcej problemów wywołujących skutki podatkowe   wynika z tego, że wniosek CEIDG nie przewiduje obowiązkowej deklaracji o formie opodatkowania – postulowano aby informację w tej części wniosku CEIDG ustalić jako obowiązkową (wniosek przedstawiciela pracodawców).

Niezależnie od powyższego zasadniczego tematu posiedzenia omawiano sprawę osób poszkodowanych w tzw. uldze meldunkowej (sprawa zgłoszona przez Fundację Praw Podatnika), stosowania w praktyce,  tzw. podzielonej płatności w VAT (jako sposobu płatności  narzucanego przez  duże spółki skarbu państwa). Wnioskowano o podjęcie tematu solidarnej odpowiedzialności podatkowej w podatku od nieruchomości (symboliczny udział w nieruchomości a równa odpowiedzialność w podatkach) oraz b. ograniczonego  w praktyce stosowania przepisu ordynacji podatkowej o możliwości skorygowania deklaracji przez us, jeśli błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki nie przekroczą 1 tys. zł podatku (wniosek przedstawiciela pracodawców).

(Grafika: Google)